Click&Boat app
Registreren Inloggen Help Jouw boot inschrijven Offerte aanvragen

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de service "Click&Boat" Onderstaande vertaling van de algemene voorwaarden is bedoeld om de gebruikers van de Service een goed idee te geven van de inhoud van het document. 1. 1. Definities Termen met een hoofdletter hebben in de onderhavige algemene voorwaarden de volgende betekenis (ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt). "Advertentie": is een aanbod tot Huur of Conavigatie gepubliceerd door een Eigenaar op de Website. "Bootmanager": verwijst naar de conciërgeservice die namens de Eigenaren de Huurders ontvangt, de Inventaris van het Vaartuig bij aankomst en vertrek opstelt en de ondertekening van de Huurovereenkomst afhandelt. "AGV": verwijst naar onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. "Click&Boat": verwijst naar de onderneming Clickandboat, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 6.143 euro met statutaire zetel Peniche West River, 10, quai du 4 septembre 92100 Boulogne-Billancourt, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 801.157.256 en bij ORIAS onder nummer 15.005.096 in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar. "Conavigatie": verwijst naar de navigatie met gedeelde detentie-, onderhouds- en gebruikskosten van het Vaartuig. De Eigenaar is verantwoordelijk voor de berekening van deze participatie die beperkt moet blijven tot een deel van deze kosten. De Eigenaar verbindt zich ertoe geen winst te maken op basis van de Conavigatie. De Eigenaar erkent en aanvaardt dat de ontvangst van elke som hoger dan de gewone deelkosten zal leiden tot herkwalificatie van de Conavigatie als transportactiviteit. Click&Boat wijst alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele herkwalificatie af. "Click&Boat Commissie": verwijst naar een commissiepercentage dat is opgenomen in de Eigenaarsprijs en verschuldigd is door de Eigenaar als vergoeding voor de geleverde dienst. Het bedrag van deze commissie kan variëren afhankelijk van de aangegane contractuele overeenkomsten tussen Click&Boat en de Eigenaar. "Click&Boat servicekosten": Deze kosten dragen bij aan de werking van ons platform en stellen ons in staat om diensten aan te bieden zoals assistentie tijdens de reservering. De BTW is inbegrepen. "Inhoud": verwijst naar elke tekst, grafische weergave, afbeelding, foto, video, informatie of andere elementen die Gebruikers kunnen posten, downloaden, publiceren, indienen, doorsturen of opnemen in hun Advertentie of Gebruikersaccount voor weergave op de Website. "Vaartuig": verwijst naar elk watervoertuig dat te Huur wordt aangeboden op de Website (bijvoorbeeld zeilboten, motorboten, transportboot, pleziervaartuig, catamaran, jetski...) "Huurder": verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Vaartuig reserveert voor Huur of Conavigatie. "Huur": verwijst naar de verhuur van een Vaartuig door een Eigenaar aan een Huurder, op een ligplaats of op het water. "Extra opties": verwijst naar opties die de Huurder worden aangeboden en waarvoor een supplement kan worden verrekend op de Eigenaarsprijs (bijvoorbeeld bedlinnen, onderhoud...). "Overhandiging": verwijst naar de overhandiging van het Vaartuig of de aankomst op het Vaartuig op de eerste dag van de Huur of de Conavigatie. De tijd die nodig is voor de schoonmaak, het tanken van brandstof en het opstellen van de Inventaris bij aankomst en vertrek maken deel uit van de huurperiode overeengekomen in het contract. "Inventaris Check-in": betekent het document dat de staat van de boot beschrijft op het moment van de Startdatum, uit te voeren tussen de Huurder en de Eigenaar (of hun vertegenwoordiger) op het moment van de overdracht van de boot. Het moet zo volledig mogelijk zijn, met ondersteunende foto's en opmerkingen, en ondertekend worden door beide partijen voor het vertrek van de boot, op het contract dat door de Eigenaar wordt verstrekt of via de Click&Boat Applicatie. "Inventaris Check-out": betekent het document dat de staat van de boot beschrijft aan het einde van de huur, en moet worden aangevuld met een schaderapport in het geval van een schadegeval. Dit moet zo nauwkeurig mogelijk zijn. "Huurprijs": verwijst naar de prijs vermeld in de Advertentie zonder Extra opties. Tenzij anders vermeld in de Advertentie, omvat de Huurprijs noch het liggeld van het Vaartuig in de haven, noch de brandstofkosten. "Eigenaarsprijs": verwijst naar de prijs die door de Eigenaar vrij wordt bepaald op het moment van de publicatie van zijn Advertentie en waarin de Click&Boat Commissie is opgenomen. "Eigenaar": verwijst naar elke natuurlijke persoon (professional of particulier) of rechtspersoon die op verzoek van Click&Boat aan kan tonen dat hij Eigenaar is van het Vaartuig, en/of een Huurder. In bredere zin verwijst de term eveneens naar een gevolmachtigde van een Eigenaar die het bestaan en de strekking van deze volmacht aan kan tonen. "Professionele eigenaar": verwijst naar elke eigenaar die deze Service voor professionele doeleinden gebruikt en waarvan de activiteit conform de geldende regelgeving op de vestigingsplaats (stad, regio of land) van de Professionele eigenaar is vastgelegd in het handelsregister. "Particuliere eigenaar": verwijst naar elke eigenaar die de Service niet gebruikt voor professionele doeleinden conform de geldende regelgeving op de vestigingsplaats (stad, regio of land) waar de Particuliere eigenaar": zijn activiteit uitvoert. "Service": verwijst naar (i) de service bestaande uit het met elkaar in contact brengen van de Eigenaar en de Huurders om de Conavigatie of de Huur van te faciliteren, en (ii) de beheertool voor reserveringen en betalingen tussen Gebruikers. "Website: verwijst naar de internetwebsite www.clickandboat.com en de mobiele app "Click&Boat". "Gebruiker": verwijst naar elke gebruiker van de Website en de Service, ongeacht of hij Eigenaar of Huurder is. "Annulering vanwege weersomstandigheden": verwijst naar een annulering van een dag of minder vanwege een uitzonderlijk weerbericht. 2. Aanvaarding van de AGV Het gebruik van de Service en de Website is onderworpen aan deze AGV. Deze AGV vormen een overeenkomst die de onderlinge relaties regelt tussen de Gebruiker en Click&Boat. Deze AVG annuleren en vervangen alle eerdere bepalingen en vormen de volledige opsomming van alle rechten en plichten van Click&Boat en de Gebruikers met betrekking tot het onderwerp. De Partijen aanvaarden dat in geval van tegenstrijdigheid van de informatie op de Website en in deze AGV, de AGV voorrang hebben op de Website. De Gebruiker wordt geacht deze AVG volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden door het aanvinken van het vakje "Ik aanvaard de algemene voorwaarden" bij het aanmaken van een Gebruikersaccount of bij inschrijving op een Advertentie. Als dit vakje niet wordt aangevinkt, kan geen Gebruikersaccount worden aangemaakt en kan geen gebruik worden gemaakt van de Service. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat elke eventuele Service in dat geval ongeldig is. Click&Boat behoudt zich het recht voor om deze AGV te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het moment dat ze op de Website worden gepubliceerd. Door de Website te blijven gebruiken, verklaart de Gebruiker akkoord te gaan met de meest recente versie van deze AGV. 3. Onderwerp van de Service "Service": verwijst naar het geheel van (i) de service van het in contact brengen van de Eigenaar met Huurders om de Conavigatie of de Huur van Vaartuigen aan de ligplaats of op zee te faciliteren, en (ii) de beheertool voor reserveringen en betalingen tussen Gebruikers. Elke Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Click&Boat een derde partij is en blijft in de overeenkomst tussen een Eigenaar en een Huurder. Derhalve kan Click&Boat in geen geval worden gedwongen om een verplichting van een Gebruiker uit te voeren en kan Click&Boat op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schendingen of nalatigheid van een Gebruiker in de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. In het kader van het met elkaar in contact brengen van Huurders en Professionele eigenaren heeft de huurovereenkomst van de Professionele eigenaar voorrang op de huurovereenkomst die door Click&Boat ter beschikking wordt gesteld. Elke gebruiker verbindt zich tot naleving van de modaliteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in de betreffende overeenkomst van de Professionele Eigenaar. 4. Toegang tot de Service De Gebruikers van het Click&Boat-platform verbinden zich ertoe correcte en juiste informatie te verstrekken. Click&Boat wijst alle aansprakelijkheid af betreffende controle van de identiteit en de informatie die wordt verstrekt door de Gebruikers. Ten behoeve van transparantie en fraudepreventie kan Click&Boat, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, aan Gebruikers vragen om een officieel identiteitsbewijs of andere informatie te overleggen om de nodige controles inzake de identiteit en de antecedenten van de Gebruikers uit te voeren. Dit kan door bijvoorbeeld externe databases of andere informatiebronnen te raadplegen. 4.1. Juridische handelingsbekwaamheid De Service is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, handelingsbekwaam verklaarde minderjarigen en rechtspersonen die de onderhavige AGV onvoorwaardelijk kunnen aanvaarden. 4.2. Toegang Om zijn Gebruikersaccount te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker beschikken over een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer dat geldig is gedurende de volledige gebruiksperiode van de Service. 5. Gebruik van de Service 5.1. Aanmaken van een Gebruikersaccount. Om de Service te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker een Gebruikersaccount aanmaken. Hiertoe volgt hij de procedure die op de Website is vermeld of die hij via e-mail heeft ontvangen. Als onderdeel van deze procedure, wordt hem gevraagd zijn nautische vaardigheden in te vullen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de toegangscodes van zijn mailbox en zijn Gebruikersaccount. Click&Boat wijst elke aansprakelijkheid af voor gebruik van de Service door een andere persoon dan de Gebruiker of gebruik van de Service door een persoon aan wie de Gebruiker zijn identificatiegegevens en wachtwoorden heeft gegeven. In geval van verlies of ongeoorloofd gebruik van zijn inloggegevens door een derde, zal de Gebruiker Click&Boat hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via het e-mailadres contact@clickandboat.com. De Gebruiker zal zijn gegevens op de Website bijwerken in geval van wijziging van zijn e-mailadres of mobiel telefoonnummer. 5.2. Publicatie van een Advertentie Elke Eigenaar heeft het recht om gratis een of meerdere Advertenties te publiceren om een Vaartuig aan te bieden voor Conavigatie of Verhuur op voorwaarde dat wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 6.1.1. De verhuurders verbinden zich ertoe om advertenties te publiceren in overeenstemming met de daadwerkelijke uitvoering van de aangeboden diensten (met name de prijs, de staat van de boot, ...). Door het vakje "Ik accepteer de voorwaarden" aan te vinken bij het aanmaken van een Gebruikersaccount of bij het publiceren van een Advertentie, begrijpt en gaat de Eigenaar ermee akkoord dat zijn of haar Advertentie ook kan worden gepubliceerd op de websites of apps van een of meer van de bedrijven in de Click&Boat groep, waaronder www.clickandboat.com, www.nautal.com, www.ocean-evasion.com, www.scansail.de, evenals de verschillende domeinen van deze websites en apps. Elke eigenaar is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties die op de site worden gepubliceerd en voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie die op zijn advertentie wordt verstrekt. De ondernemers worden er ook aan herinnerd dat zij zich aan de consumentenwetgeving moeten houden en zich in het bijzonder moeten onthouden van misleidende handelspraktijken die bestraft kunnen worden met een maximale gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 300.000 euro (artikel L132-2 van het Wetboek van Consumentenzaken). Het feit dat een commerciële eigenaar zich als niet-professioneel presenteert of dat hij in de advertentie informatie verstrekt die niet overeenstemt met de realiteit van de aangeboden diensten is een misleidende handelspraktijk. De service van Click & Boat is beperkt tot het verbinden van booteigenaren en huurders. In deze omstandigheden kan Click & Boat niet aansprakelijk worden gesteld voor het misleidende of onjuiste aspect van een advertentie. Click&Boat stelt zich voor geen enkele Gebruiker, Vaartuig of Advertentie garant. De Advertentie moet ten minste een foto van het Vaartuig en de volgende informatie bevatten: - de kenmerken en de ligplaats van het Vaartuig; - of de ligplaatskosten in de thuishaven in de Huur en/of de Conavigatie zijn inbegrepen; - welke nautische vaardigheden vereist zijn voor het gebruik van het Vaartuig in geval van Huur of wanneer de aanwezigheid van een navigatieprofessional vereist is; - de beschikbaarheidsdata van het Vaartuig; - de Eigenaarsprijs per gekozen dag afhankelijk van de beschikbaarheidsdata; - het verschuldigde bedrag per dag of per uur in het geval van een verlate teruggave van het Vaartuig; - het bedrag van de eventuele borg bij de Huur van het Vaartuig; - alle eventuele extra kosten (bijvoorbeeld voor bedlinnen, schoonmaak etc.); - de annuleringsvoorwaarden voor de Huur of de Conavigatie die door de Eigenaar zijn vastgelegd overeenkomstig de opties voorzien in het artikel 7.3. In het kader van Huur, kan de Eigenaarsprijs vrij door de Eigenaar worden bepaald. Deze prijs is inclusief de Click&Boat Commissie. In het geval van een Conavigatie verbindt de Eigenaar zich ertoe om de Eigenaarsprijs strikt te beperken tot een deel van de eigenaarskosten en onderhouds- en gebruikskosten van het Vaartuig. De Eigenaar erkent en aanvaardt dat de ontvangst van elke som hoger dan de gewone deelkosten zal leiden tot herkwalificatie van de Conavigatie als transportactiviteit. Click&Boat wijst alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele herkwalificatie af De Professionele eigenaar moet ervoor zorgen dat de Eigenaarsprijs maximaal gelijk is aan de publieksprijs die wordt vermeld op andere platforms of op de eigen website. Click&Boat vermeldt in de Advertentie op de Website de Huurprijs die gelijk is aan de totaalprijs in Euro die de Huurder verschuldigd is, inclusief (i) de Eigenaarsprijs, (ii) eventuele bijkomende kosten die uitdrukkelijk in de Advertentie zijn vermeld. De prijs is inclusief btw en exclusief brandstoftoeslag, tenzij anders vermeld in de Advertentie. In het kader van de Huur, begrijpen, erkennen en aanvaarden de Huurders dat alleen het Vaartuig onderwerp is van de Huurovereenkomst, met uitsluiting van de door de Eigenaar gereserveerde ligplaats van het Vaartuig in de thuishaven. De Huurders kunnen voor de duur van de Huurovereenkomst echter gratis genieten van het recht om deze ligplaats te gebruiken om er het Vaartuig aan te meren op voorwaarde dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien in de Aanbieding. 5.3. Verzekering 5.3.1 Eigenaar De Eigenaar verbindt zich ertoe alleen Vaartuigen aan te bieden waarvoor een verzekering Huur en/of Conavigatie werd afgesloten ongeacht de nationaliteit van de Gebruiker, de voorziene navigatiezone en/of de gebruikelijke thuishaven van het Vaartuig. De Eigenaar verbindt zich er ook toe om zijn pleziervaartuigverzekeraar te informeren over de activiteit van Huur of Conavigatie. Click&Boat biedt de mogelijkheid om een dagverzekering af te sluiten via een all risk pleziervaartuigverzekering bij de partnerverzekeraar. De Eigenaren die een dergelijke verzekering afsluiten, verbinden zich ertoe om de algemene voorwaarden van de partnerverzekeraar te aanvaarden en na te leven. Deze documenten zijn te vinden op: https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CG_AXA_France-FLOTTE-plaisance-11-2013.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CP-AXA-Saison-2016-V_membres.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/insurances/allianz/Dispositions_generales_-_Allianz_-_2019.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/Allianz-Attestation_d_assurance_2016.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/insurances/allianz/Dispositions_particulieres_-_Allianz_-_2019.pdf De Eigenaar sluit deze verzekering af op het moment van de publicatie van zijn Advertentie. De verzekering is automatisch van toepassing op elke reservering van het Vaartuig via de Website. Het afsluiten van deze verzekering impliceert dat onderhavige AGV door de Gebruikers worden nageleefd, in het bijzonder de ondertekening van een Huurovereenkomst en het opstellen van een Inventaris bij het betreden en verlaten van het Vaartuig. De kosten van deze verzekering worden door Click&Boat ten gunste van de partnerverzekeraar ingehouden op het deel van de Prijs dat voor de Eigenaar is bestemd, conform artikel 8. 5.3.2 Huurder Click&Boat biedt de Huurder de mogelijkheid om op het moment van de boeking een aanvullende persoonlijke verzekering af te sluiten bij de partner verzekeraar Mondial Assistance / Allianz Assistance. De Huurder die dit contract heeft ondertekend, bevestigt dat hij alle garanties van het contract heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft aanvaard zodra hij bij de ondertekening van de offerte het vakje "Ik aanvaard de algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden" heeft aangevinkt. De algemene en bijzondere voorwaarden zijn beschikbaar via de onderstaande link: https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CLICKANDBOAT_Convention_07122020_EN.pdf 5.4. Reserveringsverzoek van de Huurder De Huurder kiest op de Website een Vaartuig, een begin- en einddatum van Huur of Conavigatie en eventueel een of meerdere extra opties die door de Eigenaar worden aangeboden in de Advertentie. Deze keuze wordt een Reserveringsverzoek voor het Vaartuig ("Reserveringsverzoek") genoemd. Bij het Reserveringsverzoek voert de Huurder zijn bankgegevens in en verbindt hij zich ertoe om (i) vooraf het bedrag van de Huurprijs via bankkaart te betalen (zie artikel 8), en (ii) Click&Boat toestemming te geven om op zijn bankrekening het bedrag van de borg te reserveren conform de bepalingen van artikel 5.7. De Eigenaar heeft vervolgens 1 tot 72 uur de tijd om dit verzoek te aanvaarden of te weigeren. Na deze termijn vervalt het Reserveringsverzoek en wordt het bedrag niet afgeschreven van de bankrekening van de Huurder. De Eigenaar beslist naar eigen inzicht of hij al dan niet ingaat op een Reserveringsverzoek. 5.5. Reservering van het Vaartuig Het bedrag van de Huurprijs blijft op een geblokkeerde rekening staan tot feitelijke betaling aan de Eigenaar of terugbetaling aan de Huurder. Na reservering van het bedrag van de Huurprijs op de bankrekening van de Huurder en de toestemming van de Huurder voor de reservering van de borg, communiceert Click&Boat de informatie en persoonsgegevens aan de Gebruikers. De Gebruikers verbinden zich ertoe deze gegevens alleen te gebruiken in het kader van de Huur of de Conavigatie en niet direct met elkaar in contact te treden om een Huur- of Conavigatieovereenkomst af te sluiten. Op de dag van de Overhandiging verbinden de Eigenaar en de Huurder zich ertoe om een Inventaris op tegenspraak op te maken en een Huur- of Conavigatieovereenkomst te ondertekenen. Op de einddatum van de Huur of de Conavigatie verbinden de Eigenaar en de Huurder zich er opnieuw toe om een Inventaris op te maken. In het geval de Huurder niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip voor teruggave van het Vaartuig, is de Huurder aan de Eigenaar de overeengekomen schadevergoeding voor laattijdig teruggave verschuldigd zoals voorzien in de Advertentie. 5.6. Borg De Eigenaar kan storting van een borgsom eisen als tegenprestatie voor de Huur van het Vaartuig. Het borgbedrag wordt vermeld in de Advertentie. Het accepteren van een reserveringsverzoek met inbegrepen waarborgsom leidt automatisch tot het creëren van een unieke vertrouwelijke identificatiecode waarmee de Huurder indirect kan w

Sluiten