Click&Boat app
Registreren Inloggen Help Jouw boot inschrijven Offerte aanvragen

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de service "Click&Boat" Onderstaande vertaling van de algemene voorwaarden is bedoeld om de gebruikers van de Service een goed idee te geven van de inhoud van het document. 1. 1. Definities Termen met een hoofdletter hebben in de onderhavige algemene voorwaarden de volgende betekenis (ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt). "Advertentie": is een aanbod tot Huur of Conavigatie gepubliceerd door een Eigenaar op de Website. "Bootmanager": verwijst naar de conciërgeservice die namens de Eigenaren de Huurders ontvangt, de Inventaris van het Vaartuig bij aankomst en vertrek opstelt en de ondertekening van de Huurovereenkomst afhandelt. "AGV": verwijst naar onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. "Click&Boat": verwijst naar de onderneming Clickandboat, vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een maatschappelijk kapitaal van 6.143 euro met statutaire zetel Peniche West River, 10, quai du 4 septembre 92100 Boulogne-Billancourt, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nummer 801.157.256 en bij ORIAS onder nummer 15.005.096 in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar. "Conavigatie": verwijst naar de navigatie met gedeelde detentie-, onderhouds- en gebruikskosten van het Vaartuig. De Eigenaar is verantwoordelijk voor de berekening van deze participatie die beperkt moet blijven tot een deel van deze kosten. De Eigenaar verbindt zich ertoe geen winst te maken op basis van de Conavigatie. De Eigenaar erkent en aanvaardt dat de ontvangst van elke som hoger dan de gewone deelkosten zal leiden tot herkwalificatie van de Conavigatie als transportactiviteit. Click&Boat wijst alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele herkwalificatie af. "Click&Boat Commissie": verwijst naar een commissiepercentage dat is opgenomen in de Eigenaarsprijs en verschuldigd is door de Eigenaar als vergoeding voor de geleverde dienst. Het bedrag van deze commissie kan variëren afhankelijk van de aangegane contractuele overeenkomsten tussen Click&Boat en de Eigenaar. "Click&Boat servicekosten": Deze kosten dragen bij aan de werking van ons platform en stellen ons in staat om diensten aan te bieden zoals assistentie tijdens de reservering. De BTW is inbegrepen. "Inhoud": verwijst naar elke tekst, grafische weergave, afbeelding, foto, video, informatie of andere elementen die Gebruikers kunnen posten, downloaden, publiceren, indienen, doorsturen of opnemen in hun Advertentie of Gebruikersaccount voor weergave op de Website. "Vaartuig": verwijst naar elk watervoertuig dat te Huur wordt aangeboden op de Website (bijvoorbeeld zeilboten, motorboten, transportboot, pleziervaartuig, catamaran, jetski...) "Huurder": verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Vaartuig reserveert voor Huur of Conavigatie. "Huur": verwijst naar de verhuur van een Vaartuig door een Eigenaar aan een Huurder, op een ligplaats of op het water. "Extra opties": verwijst naar opties die de Huurder worden aangeboden en waarvoor een supplement kan worden verrekend op de Eigenaarsprijs (bijvoorbeeld bedlinnen, onderhoud...). "Overhandiging": verwijst naar de overhandiging van het Vaartuig of de aankomst op het Vaartuig op de eerste dag van de Huur of de Conavigatie. De tijd die nodig is voor de schoonmaak, het tanken van brandstof en het opstellen van de Inventaris bij aankomst en vertrek maken deel uit van de huurperiode overeengekomen in het contract. "Inventaris Check-in": betekent het document dat de staat van de boot beschrijft op het moment van de Startdatum, uit te voeren tussen de Huurder en de Eigenaar (of hun vertegenwoordiger) op het moment van de overdracht van de boot. Het moet zo volledig mogelijk zijn, met ondersteunende foto's en opmerkingen, en ondertekend worden door beide partijen voor het vertrek van de boot, op het contract dat door de Eigenaar wordt verstrekt of via de Click&Boat Applicatie. "Inventaris Check-out": betekent het document dat de staat van de boot beschrijft aan het einde van de huur, en moet worden aangevuld met een schaderapport in het geval van een schadegeval. Dit moet zo nauwkeurig mogelijk zijn. "Huurprijs": verwijst naar de prijs vermeld in de Advertentie zonder Extra opties. Tenzij anders vermeld in de Advertentie, omvat de Huurprijs noch het liggeld van het Vaartuig in de haven, noch de brandstofkosten. "Eigenaarsprijs": verwijst naar de prijs die door de Eigenaar vrij wordt bepaald op het moment van de publicatie van zijn Advertentie en waarin de Click&Boat Commissie is opgenomen. "Eigenaar": verwijst naar elke natuurlijke persoon (professional of particulier) of rechtspersoon die op verzoek van Click&Boat aan kan tonen dat hij Eigenaar is van het Vaartuig, en/of een Huurder. In bredere zin verwijst de term eveneens naar een gevolmachtigde van een Eigenaar die het bestaan en de strekking van deze volmacht aan kan tonen. "Professionele eigenaar": verwijst naar elke eigenaar die deze Service voor professionele doeleinden gebruikt en waarvan de activiteit conform de geldende regelgeving op de vestigingsplaats (stad, regio of land) van de Professionele eigenaar is vastgelegd in het handelsregister. "Particuliere eigenaar": verwijst naar elke eigenaar die de Service niet gebruikt voor professionele doeleinden conform de geldende regelgeving op de vestigingsplaats (stad, regio of land) waar de Particuliere eigenaar": zijn activiteit uitvoert. "Service": verwijst naar (i) de service bestaande uit het met elkaar in contact brengen van de Eigenaar en de Huurders om de Conavigatie of de Huur van te faciliteren, en (ii) de beheertool voor reserveringen en betalingen tussen Gebruikers. "Website: verwijst naar de internetwebsite www.clickandboat.com en de mobiele app "Click&Boat". "Gebruiker": verwijst naar elke gebruiker van de Website en de Service, ongeacht of hij Eigenaar of Huurder is. "Annulering vanwege weersomstandigheden": verwijst naar een annulering van een dag of minder vanwege een uitzonderlijk weerbericht. 2. Aanvaarding van de AGV Het gebruik van de Service en de Website is onderworpen aan deze AGV. Deze AGV vormen een overeenkomst die de onderlinge relaties regelt tussen de Gebruiker en Click&Boat. Deze AVG annuleren en vervangen alle eerdere bepalingen en vormen de volledige opsomming van alle rechten en plichten van Click&Boat en de Gebruikers met betrekking tot het onderwerp. De Partijen aanvaarden dat in geval van tegenstrijdigheid van de informatie op de Website en in deze AGV, de AGV voorrang hebben op de Website. De Gebruiker wordt geacht deze AVG volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden door het aanvinken van het vakje "Ik aanvaard de algemene voorwaarden" bij het aanmaken van een Gebruikersaccount of bij inschrijving op een Advertentie. Als dit vakje niet wordt aangevinkt, kan geen Gebruikersaccount worden aangemaakt en kan geen gebruik worden gemaakt van de Service. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat elke eventuele Service in dat geval ongeldig is. Click&Boat behoudt zich het recht voor om deze AGV te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het moment dat ze op de Website worden gepubliceerd. Door de Website te blijven gebruiken, verklaart de Gebruiker akkoord te gaan met de meest recente versie van deze AGV. 3. Onderwerp van de Service "Service": verwijst naar het geheel van (i) de service van het in contact brengen van de Eigenaar met Huurders om de Conavigatie of de Huur van Vaartuigen aan de ligplaats of op zee te faciliteren, en (ii) de beheertool voor reserveringen en betalingen tussen Gebruikers. Elke Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Click&Boat een derde partij is en blijft in de overeenkomst tussen een Eigenaar en een Huurder. Derhalve kan Click&Boat in geen geval worden gedwongen om een verplichting van een Gebruiker uit te voeren en kan Click&Boat op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schendingen of nalatigheid van een Gebruiker in de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. In het kader van het met elkaar in contact brengen van Huurders en Professionele eigenaren heeft de huurovereenkomst van de Professionele eigenaar voorrang op de huurovereenkomst die door Click&Boat ter beschikking wordt gesteld. Elke gebruiker verbindt zich tot naleving van de modaliteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in de betreffende overeenkomst van de Professionele Eigenaar. 4. Toegang tot de Service De Gebruikers van het Click&Boat-platform verbinden zich ertoe correcte en juiste informatie te verstrekken. Click&Boat wijst alle aansprakelijkheid af betreffende controle van de identiteit en de informatie die wordt verstrekt door de Gebruikers. Ten behoeve van transparantie en fraudepreventie kan Click&Boat, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, aan Gebruikers vragen om een officieel identiteitsbewijs of andere informatie te overleggen om de nodige controles inzake de identiteit en de antecedenten van de Gebruikers uit te voeren. Dit kan door bijvoorbeeld externe databases of andere informatiebronnen te raadplegen. 4.1. Juridische handelingsbekwaamheid De Service is voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen, handelingsbekwaam verklaarde minderjarigen en rechtspersonen die de onderhavige AGV onvoorwaardelijk kunnen aanvaarden. 4.2. Toegang Om zijn Gebruikersaccount te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker beschikken over een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer dat geldig is gedurende de volledige gebruiksperiode van de Service. 5. Gebruik van de Service 5.1. Aanmaken van een Gebruikersaccount. Om de Service te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker een Gebruikersaccount aanmaken. Hiertoe volgt hij de procedure die op de Website is vermeld of die hij via e-mail heeft ontvangen. Als onderdeel van deze procedure, wordt hem gevraagd zijn nautische vaardigheden in te vullen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de toegangscodes van zijn mailbox en zijn Gebruikersaccount. Click&Boat wijst elke aansprakelijkheid af voor gebruik van de Service door een andere persoon dan de Gebruiker of gebruik van de Service door een persoon aan wie de Gebruiker zijn identificatiegegevens en wachtwoorden heeft gegeven. In geval van verlies of ongeoorloofd gebruik van zijn inloggegevens door een derde, zal de Gebruiker Click&Boat hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via het e-mailadres contact@clickandboat.com. De Gebruiker zal zijn gegevens op de Website bijwerken in geval van wijziging van zijn e-mailadres of mobiel telefoonnummer. 5.2. Publicatie van een Advertentie Elke Eigenaar heeft het recht om gratis een of meerdere Advertenties te publiceren om een Vaartuig aan te bieden voor Conavigatie of Verhuur op voorwaarde dat wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 6.1.1. De verhuurders verbinden zich ertoe om advertenties te publiceren in overeenstemming met de daadwerkelijke uitvoering van de aangeboden diensten (met name de prijs, de staat van de boot, ...). Door het vakje "Ik accepteer de voorwaarden" aan te vinken bij het aanmaken van een Gebruikersaccount of bij het publiceren van een Advertentie, begrijpt en gaat de Eigenaar ermee akkoord dat zijn of haar Advertentie ook kan worden gepubliceerd op de websites of apps van een of meer van de bedrijven in de Click&Boat groep, waaronder www.clickandboat.com, www.nautal.com, www.ocean-evasion.com, www.scansail.de, evenals de verschillende domeinen van deze websites en apps. Elke eigenaar is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties die op de site worden gepubliceerd en voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie die op zijn advertentie wordt verstrekt. De ondernemers worden er ook aan herinnerd dat zij zich aan de consumentenwetgeving moeten houden en zich in het bijzonder moeten onthouden van misleidende handelspraktijken die bestraft kunnen worden met een maximale gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 300.000 euro (artikel L132-2 van het Wetboek van Consumentenzaken). Het feit dat een commerciële eigenaar zich als niet-professioneel presenteert of dat hij in de advertentie informatie verstrekt die niet overeenstemt met de realiteit van de aangeboden diensten is een misleidende handelspraktijk. De service van Click & Boat is beperkt tot het verbinden van booteigenaren en huurders. In deze omstandigheden kan Click & Boat niet aansprakelijk worden gesteld voor het misleidende of onjuiste aspect van een advertentie. Click&Boat stelt zich voor geen enkele Gebruiker, Vaartuig of Advertentie garant. De Advertentie moet ten minste een foto van het Vaartuig en de volgende informatie bevatten: - de kenmerken en de ligplaats van het Vaartuig; - of de ligplaatskosten in de thuishaven in de Huur en/of de Conavigatie zijn inbegrepen; - welke nautische vaardigheden vereist zijn voor het gebruik van het Vaartuig in geval van Huur of wanneer de aanwezigheid van een navigatieprofessional vereist is; - de beschikbaarheidsdata van het Vaartuig; - de Eigenaarsprijs per gekozen dag afhankelijk van de beschikbaarheidsdata; - het verschuldigde bedrag per dag of per uur in het geval van een verlate teruggave van het Vaartuig; - het bedrag van de eventuele borg bij de Huur van het Vaartuig; - alle eventuele extra kosten (bijvoorbeeld voor bedlinnen, schoonmaak etc.); - de annuleringsvoorwaarden voor de Huur of de Conavigatie die door de Eigenaar zijn vastgelegd overeenkomstig de opties voorzien in het artikel 7.3. In het kader van Huur, kan de Eigenaarsprijs vrij door de Eigenaar worden bepaald. Deze prijs is inclusief de Click&Boat Commissie. In het geval van een Conavigatie verbindt de Eigenaar zich ertoe om de Eigenaarsprijs strikt te beperken tot een deel van de eigenaarskosten en onderhouds- en gebruikskosten van het Vaartuig. De Eigenaar erkent en aanvaardt dat de ontvangst van elke som hoger dan de gewone deelkosten zal leiden tot herkwalificatie van de Conavigatie als transportactiviteit. Click&Boat wijst alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van een eventuele herkwalificatie af De Professionele eigenaar moet ervoor zorgen dat de Eigenaarsprijs maximaal gelijk is aan de publieksprijs die wordt vermeld op andere platforms of op de eigen website. Click&Boat vermeldt in de Advertentie op de Website de Huurprijs die gelijk is aan de totaalprijs in Euro die de Huurder verschuldigd is, inclusief (i) de Eigenaarsprijs, (ii) eventuele bijkomende kosten die uitdrukkelijk in de Advertentie zijn vermeld. De prijs is inclusief btw en exclusief brandstoftoeslag, tenzij anders vermeld in de Advertentie. In het kader van de Huur, begrijpen, erkennen en aanvaarden de Huurders dat alleen het Vaartuig onderwerp is van de Huurovereenkomst, met uitsluiting van de door de Eigenaar gereserveerde ligplaats van het Vaartuig in de thuishaven. De Huurders kunnen voor de duur van de Huurovereenkomst echter gratis genieten van het recht om deze ligplaats te gebruiken om er het Vaartuig aan te meren op voorwaarde dat deze mogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien in de Aanbieding. 5.3. Verzekering 5.3.1 Eigenaar De Eigenaar verbindt zich ertoe alleen Vaartuigen aan te bieden waarvoor een verzekering Huur en/of Conavigatie werd afgesloten ongeacht de nationaliteit van de Gebruiker, de voorziene navigatiezone en/of de gebruikelijke thuishaven van het Vaartuig. De Eigenaar verbindt zich er ook toe om zijn pleziervaartuigverzekeraar te informeren over de activiteit van Huur of Conavigatie. Click&Boat biedt de mogelijkheid om een dagverzekering af te sluiten via een all risk pleziervaartuigverzekering bij de partnerverzekeraar. De Eigenaren die een dergelijke verzekering afsluiten, verbinden zich ertoe om de algemene voorwaarden van de partnerverzekeraar te aanvaarden en na te leven. Deze documenten zijn te vinden op: https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CG_AXA_France-FLOTTE-plaisance-11-2013.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CP-AXA-Saison-2016-V_membres.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/insurances/allianz/Dispositions_generales_-_Allianz_-_2019.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/Allianz-Attestation_d_assurance_2016.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/insurances/allianz/Dispositions_particulieres_-_Allianz_-_2019.pdf De Eigenaar sluit deze verzekering af op het moment van de publicatie van zijn Advertentie. De verzekering is automatisch van toepassing op elke reservering van het Vaartuig via de Website. Het afsluiten van deze verzekering impliceert dat onderhavige AGV door de Gebruikers worden nageleefd, in het bijzonder de ondertekening van een Huurovereenkomst en het opstellen van een Inventaris bij het betreden en verlaten van het Vaartuig. De kosten van deze verzekering worden door Click&Boat ten gunste van de partnerverzekeraar ingehouden op het deel van de Prijs dat voor de Eigenaar is bestemd, conform artikel 8. 5.3.2 Huurder Click&Boat biedt de Huurder de mogelijkheid om op het moment van de boeking een aanvullende persoonlijke verzekering af te sluiten bij de partner verzekeraar Mondial Assistance / Allianz Assistance. De Huurder die dit contract heeft ondertekend, bevestigt dat hij alle garanties van het contract heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft aanvaard zodra hij bij de ondertekening van de offerte het vakje "Ik aanvaard de algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden" heeft aangevinkt. De algemene en bijzondere voorwaarden zijn beschikbaar via de onderstaande link: https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CLICKANDBOAT_Convention_07122020_EN.pdf 5.4. Reserveringsverzoek van de Huurder De Huurder kiest op de Website een Vaartuig, een begin- en einddatum van Huur of Conavigatie en eventueel een of meerdere extra opties die door de Eigenaar worden aangeboden in de Advertentie. Deze keuze wordt een Reserveringsverzoek voor het Vaartuig ("Reserveringsverzoek") genoemd. Bij het Reserveringsverzoek voert de Huurder zijn bankgegevens in en verbindt hij zich ertoe om (i) vooraf het bedrag van de Huurprijs via bankkaart te betalen (zie artikel 8), en (ii) Click&Boat toestemming te geven om op zijn bankrekening het bedrag van de borg te reserveren conform de bepalingen van artikel 5.7. De Eigenaar heeft vervolgens 1 tot 72 uur de tijd om dit verzoek te aanvaarden of te weigeren. Na deze termijn vervalt het Reserveringsverzoek en wordt het bedrag niet afgeschreven van de bankrekening van de Huurder. De Eigenaar beslist naar eigen inzicht of hij al dan niet ingaat op een Reserveringsverzoek. 5.5. Reservering van het Vaartuig Het bedrag van de Huurprijs blijft op een geblokkeerde rekening staan tot feitelijke betaling aan de Eigenaar of terugbetaling aan de Huurder. Na reservering van het bedrag van de Huurprijs op de bankrekening van de Huurder en de toestemming van de Huurder voor de reservering van de borg, communiceert Click&Boat de informatie en persoonsgegevens aan de Gebruikers. De Gebruikers verbinden zich ertoe deze gegevens alleen te gebruiken in het kader van de Huur of de Conavigatie en niet direct met elkaar in contact te treden om een Huur- of Conavigatieovereenkomst af te sluiten. Op de dag van de Overhandiging verbinden de Eigenaar en de Huurder zich ertoe om een Inventaris op tegenspraak op te maken en een Huur- of Conavigatieovereenkomst te ondertekenen. Op de einddatum van de Huur of de Conavigatie verbinden de Eigenaar en de Huurder zich er opnieuw toe om een Inventaris op te maken. In het geval de Huurder niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip voor teruggave van het Vaartuig, is de Huurder aan de Eigenaar de overeengekomen schadevergoeding voor laattijdig teruggave verschuldigd zoals voorzien in de Advertentie. 5.6. Borg De Eigenaar kan storting van een borgsom eisen als tegenprestatie voor de Huur van het Vaartuig. Het borgbedrag wordt vermeld in de Advertentie. Het accepteren van een reserveringsverzoek met inbegrepen waarborgsom leidt automatisch tot het creëren van een unieke vertrouwelijke identificatiecode waarmee de Huurder indirect kan worden geïdentificeerd en kan worden gekoppeld aan zijn bankrekening, waarvan de Huurprijs en, indien van toepassing, de waarborgsom zal worden afgetrokken. Deze identificatiecode vormt een voorafgaande machtiging voor automatische incasso's. De entiteit die de waarborg beheert wordt gespecificeerd in het contract: deze kan beheerd worden door Click&Boat, of door de Professionele Eigenaar. Click&Boat kan geen waarborg en geen schadedossier beheren voor een Huur waar het contract bepaalt dat de waarborg wordt beheerd door de Professionele Eigenaar of waar het bedrag van de waarborg niet is ingevuld en/of aangeduid als nul euro. De Huurder verbindt zich ertoe om op zijn bankrekening voldoende saldo te voorzien om de borgsom te kunnen reserveren op het moment van reserveringsaanvraag en om voldoende saldo te houden op de betreffende rekening tot de reservering door Click&Boat wordt afgesloten. Het systeem voor het beheer van de waarborgsom wordt door Click&Boat ter beschikking gesteld om de financiële transacties tussen de Gebruikers te vergemakkelijken. De Eigenaar, wiens waarborgsom door Click&Boat wordt beheerd, verbindt zich ertoe geen waarborgsom van de Huurder te eisen. In het geval van een huur tussen een Professionele eigenaar en een Huurder, heeft de Professionele eigenaar het recht om van de Huurder te eisen dat een borg wordt gegeven in de vorm van een waarborgwissel of storting via bankkaart van een bedrag zoals vastgesteld in de Advertentie. Click&Boat is in geen geval aansprakelijk indien er te weinig saldo op de bankrekening van de Huurder staat bij eventuele reservering van de borg, of in geval van onenigheid tussen Eigenaar en Huurder over de opeisbaarheid van de borgsom. De Gebruikers begrijpen en aanvaarden dat Click&Boat niet verplicht is om op te treden als bemiddelaar of arbiter in het geval van een geschil tussen Gebruikers om welke reden ook. Binnen vierentwintig (24) uur na het einde van de huur kan de eigenaar Click&Boat vragen een schadedossier te openen indien hij schade aan zijn boot vaststelt die niet is opgenomen in het Inventarisdocument dat na gebruik is genomen. Deze termijn kan uitzonderlijk verlengd worden in geval van niet-zichtbare schade, mits voorlegging van een formeel bewijs dat de schade toe te schrijven is aan de Huurder. Deze aanvraag moet direct op de Locatie gedaan worden en vergezeld gaan van het door elk van de contractpartijen ondertekende Huurcontract, de door de Huurder ondertekende _Inventaris_ van voor en na gebruik, en foto's of video's (gedateerd) van de schade of enig ander bewijs. In het geval dat de Inventaris van voor en na gebruik niet door de Huurder is ondertekend, behoudt Click&Boat zich het recht voor om, na analyse van het dossier, een schadedossier te openen en de waarborgsom in te nemen. De Eigenaar verbindt zich ertoe alle door Click&Boat gevraagde documenten te verstrekken bij de behandeling van het dossier, en de meest redelijke prijsopgave voor de herstellingen te kiezen. Click&Boat kan eisen dat de Eigenaar twee tegenstrijdige schattingen indient om er zeker van te zijn dat de reparatiekosten correct geschat zijn. Click&Boat zal het bedrag van de waarborg enkel terugbetalen aan de Eigenaar na voorlegging van de eindfactuur of een pro-forma factuur, tenzij beide partijen anders overeenkomen. De bankkosten met betrekking tot de inning en betaling van de volledige of gedeeltelijke waarborg worden gedragen door de eigenaar en afgetrokken van het betaalde bedrag. Click&Boat verbindt zich ertoe de klacht van de eigenaar binnen een redelijke termijn na ontvangst van de e-mail te onderzoeken. Eventuele geschillen tussen de eigenaar en de huurder, met name over het bestaan en/of de toerekenbaarheid van de schade en/of het bedrag van de vergoeding, moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. De huurder kan, onder bepaalde voorwaarden, intekenen op de optie voor terugbetaling van de waarborg die door Click&Boat wordt aangeboden. In dit geval zijn de clausules en uitsluitingen van deze optie van toepassing. 5.7. Evaluatie van de Gebruikers Elke Gebruiker mag een andere Gebruiker waarmee hij een Huurovereenkomst of Conavigatieovereenkomst is aangegaan, evalueren door middel van een review of via het beoordelingssysteem. Er mag alleen een evaluatie worden gepubliceerd over feitelijke uitgevoerde huur- of conavigatieactiviteiten. De reviews en beoordelingscijfers worden op het openbare profiel van de betrokken Gebruiker gepubliceerd. De Advertenties van Eigenaren worden gerangschikt volgens de kwaliteit van de reviews of beoordelingscijfers, de frequentie van reserveringen en de reactiesnelheid van de Eigenaar. Gebruikers kunnen een review van een andere Gebruiker niet zelf verwijderen. Ze hebben echter wel recht op antwoord. De Gebruiker kan eveneens aan Click&Boat melden dat een gepubliceerde reviews niet voldoet aan de voorwaarden van onderhavige AGV. Ze kunnen dit doen door een e-mail te sturen naar contact@clickandboat.com. Click&Boat behoudt zich het recht voor om review die in strijd zijn met de geldende regels (racistisch, discriminerend, in strijd met de goede zeden of de openbare orde etc.) te verwijderen en zelfs over te gaan tot het verwijderen van een Gebruikersaccount indien reviews herhaaldelijk worden gepubliceerd. Click&Boat beslist naar eigen inzicht over het treffen van dergelijke maatregelen. 6. Verplichtingen van de partijen 6.1. Verplichtingen van de Gebruiker De Gebruiker verbindt zich ertoe: - de Website en de Service te gebruiken in overeenstemming met onderhavige AGV en toepasselijke wetgeving; - waarheidsgetrouwe, geldige, objectieve informatie te leveren conform toepasselijke wetgeving (belediging, aanzetten tot haat, racisme...); - te goeder trouw op te treden in het kader van het gebruik van de Website en de Service; - slechts te beschikken over één Gebruikersaccount en geen Gebruikersaccount te openen voor een andere persoon dan zichzelf; - zijn Gebruikersaccount alleen te gebruiken voor persoonlijk gebruik omdat alle acties en handelingen uitgevoerd via zijn Gebruikersaccount zullen worden beschouwd als uitgevoerd door hem persoonlijk; - zijn persoonlijke informatie regelmatig bij te werken via zijn Gebruikersaccount; - zijn Gebruikersaccount niet over te dragen aan derden of aan een andere Gebruiker; - zijn toegangscodes tot zijn Gebruikersaccount geheim te houden en niet aan derden door te geven; - op elk moment het bewijs te kunnen overleggen van de vereiste diploma's en/of kwalificaties in zijn vaarbewijs; - te voldoen aan de toepasselijke administratieve en gezondheidsformaliteiten - op de dag van de Overhandiging een Huurovereenkomst of Conavigatieovereenkomst op te maken en te ondertekenen inclusief een Inventaris op tegenspraak; - op einddatum van de Huur of de Conavigatie of op de datum van het teruggave van het Vaartuig in geval van verlate teruggave een Inventaris op tegenspraak van het Vaartuig te ondertekenen. De Huurder heeft het recht om schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de Huurovereenkomst of de Conavigatieovereenkomst op het moment van het opstellen van de Inventaris. Elke Gebruiker is ervoor verantwoordelijk om de informatie op de Website die hij nodig heeft als bewijs, voor zijn boekhouding, etc. op passende wijze op te slaan en te bewaren. Click&Boat zal de verschillende versies van de AGV vanaf de aanmaak van zijn Gebruikersaccount op de Website ter beschikking houden van de Gebruikers. 6.1.1. Specifieke verplichtingen van de Eigenaar De Eigenaar verbindt zich ertoe: - op elk moment zijn hoedanigheid van Eigenaar van het Vaartuig te kunnen bewijzen; - in voorkomend geval zijn Vaartuig op passende wijze te hebben aangegeven of ingeschreven bij de bevoegde overheden; - alleen Vaartuigen te huur aan te bieden die zijn uitgerust en onderhouden, met de laatste technische inspecties, met een veiligheidsuitrusting die in overeenstemming is met hun vaarcategorie, met een moderne uitrusting en regelmatig onderhoud, in overeenstemming met de bepalingen van de Division 240. - in geval van een controle het bijzonder verificatieregister te kunnen voorleggen aan de Huurder en aan de overheden; - gedurende de volledige publicatieperiode van zijn Advertentie een verzekering (W.A. of all risk) te hebben afgesloten en behouden zoals bepaald in artikel 5.4 en een geldig verzekeringsverklaring te kunnen voorleggen op verzoek van Click&Boat en/of de Huurder; - de identiteit van de Huurder te verifiëren vóór de ondertekening van de Huurovereenkomst; - na te gaan of de gebruikte bankkaart voor de betaling van de Huur en of de Conavigatie inderdaad toebehoort aan de Huurder op het moment van de overhandiging van het Vaartuig; - na te gaan of de Huurder inderdaad houder is van de vereiste diploma's en/of kwalificaties vermeld in zijn vaarbewijs en die nodig zijn voor de navigatie op het Vaartuig; - na te gaan of de naam op de Huurovereenkomst of de Conavigatieovereenkomst overeenkomt met de naam op het identiteitsbewijs dat door de Huurder overlegd en op de bankkaart die wordt gebruikt voor de betaling van de Huur of de Conavigatie en die wordt overlegd op de dag van de Overhandiging; - de Huurder op de Aanbieding en/of op de Huurovereenkomst of Conavigatieovereenkomst op de hoogte te brengen van elke eventuele beperking van de aansprakelijkheid van zijn verzekeraar; - aan Click&Boat de huurovereenkomst ter beschikking te stellen die is ondertekend door beide partijen evenals alle andere documenten die Click&Boat in staat stellen te reageren op een annuleringsprocedure van de betaling bij de bank van de Huurder. Click&Boat kan van de Eigenaar de terugbetaling van het bedrag van de huur eisen indien de Eigenaar niet in staat is om deze bewijsmiddelen te overleggen. De Eigenaar aanvaardt en verbindt zich ertoe om te voldoen aan zijn sociale en fiscale verplichtingen in verband met zijn statuut bij de bevoegde administratieve overheden. De Eigenaar begrijpt dat Click&Boat geen enkele adviesverplichting heeft en Click&Boat in dit verband in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. De Eigenaar is verplicht om de Huurder op verzoek een factuur voor de Eigenaarsprijs te verstrekken. De Professionele eigenaar verbindt zich er eveneens toe om de Gebruikers van de Service niet aan te zetten of te verplichten tot het rechtstreeks met hem aangaan van een Huurovereenkomst en/of Conavigatieovereenkomst buiten de reservering via de Website om. 6.1.2. Specifieke verplichtingen van de Huurder De Huurder verbindt zich ertoe: - om op zijn bankrekening vanaf het Reserveringsverzoek tot en met 24 uur na de einddatum van de Huur voldoende saldo te voorzien voor de borg; - eigenaar te zijn van de bankkaart die wordt gebruikt voor de reservering van het Vaartuig; - vóór ondertekening van de Huurovereenkomst, de staat van het Vaartuig, de geldigheid van eventuele technische controles, de aanwezigheid aan boord van een veiligheidsuitrusting conform de navigatiecategorie van het Vaartuig en de volledige uitrusting te controleren; - indien nodig kennis te nemen van het speciale verificatieregister; - Click&Boat via zijn Gebruikersaccount minder dan twee uur na de start van de Huur en/of Conavigatie op de hoogte te brengen van elk geschil/onenigheid betreffende de Advertentie en/of het Vaartuig om zo nodig over te kunnen gaan tot blokkering van de betaling voor de periode die de betrokken Gebruikers nodig hebben om te beslissen over eventuele annulering van de reservering conform artikel 7; - om op verzoek van de Eigenaar elke overtreding te betalen die door hem werd begaan in de loop van de Huurperiode; - in het bezit te zijn van de diploma's, licenties en/of kwalificaties die overeenkomen met de boot en het vaarplan, - op het geplande tijdstip van de Boeking aanwezig te zijn voor een ontmoeting met de Eigenaar of diens vertegenwoordiger, - het contract bij de Check-in te ondertekenen en de leiding van de boot over te nemen - alleen het aantal personen aan boord te nemen dat overeenkomt met de veiligheidsuitrusting van het vaartuig, inclusief de schipper - de boot op een verantwoorde manier te gebruiken voor de pleziervaart, volgens de geldende maritieme en douanewetgeving, met uitsluiting van alle commerciële, beroepsmatige visserij-, transport-, sleep- of andere activiteiten, - medisch in staat te zijn om de boot te besturen/te bedienen - het vaartuig met al zijn uitrusting in dezelfde staat als bij het begin van de huur, schoon en in goede staat, binnen de gestelde termijn, aan de eigenaar terug te geven - teruggave van het vaartuig met dezelfde hoeveelheid brandstof als tijdens de overdracht, tenzij anders vermeld tijdens de Check-in met de eigenaar - teruggave van de boot in de haven van vertrek, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de eigenaar De Huurder aanvaardt en verbindt zich ertoe te voldoen aan zijn sociale en fiscale verplichtingen conform zijn statuut. Hiervoor stelt Click&Boat de Huurder elektronische links ter beschikking naar de websites van de overheid die via zijn Gebruikersaccount beschikbaar zijn zodat hij de nodige maatregelen kan treffen om aan zijn verplichtingen te voldoen; De Huurder begrijpt dat Click&Boat geen enkele adviesverplichting heeft en Click&Boat in dit verband in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. 6.2. Verplichtingen van Click&Boat Click&Boat verbindt zich ertoe om alle redelijke inspanningen te doen om: - de goede werking van de Website te waarborgen conform artikel 9; - zo snel mogelijk te antwoorden op vragen van Huurders betreffende de Service; - het verschuldigde bedrag over te maken aan de Eigenaar conform artikel 8 en via storting op de bankrekening van de Eigenaar; - het bedrag van de borgsom over te maken aan de Eigenaar conform artikel 5.7 en via storting op de bankrekening van de Eigenaar; - indien nodig de Huurder terug te betalen conform artikel 7; - de Gebruikers in staat te stellen op hun Gebruikersaccount de facturen te downloaden betreffende de Click&Boat Commissies evenals een overzichtsdocument met het ontvangen brutobedrag voor transacties die zijn uitgevoerd via de Service en de Website in het voorgaande jaar die overeenkomen met de Eigenaarsprijs minus de Click&Boat Commissie en/of de afsluiting van een verzekering conform artikel 5.4. 7. Annulering van de reservering Elke annulering moet voorafgegaan worden door een schriftelijke kennisgeving van de Gebruiker aan Click&Boat via zijn Gebruikersaccount en volgens de annuleringsprocedure beschreven op de Website. Een annulering is pas geldig na verzending van een e-mail ter kennisgeving van de annulering door Click&Boat. 7.1. Op grond van overmacht In geval van omstandigheden die voldoen aan de voorwaarden van overmacht zoals bedoeld in artikel 11 kan elke Gebruiker vragen om (i) uitstel van de reservering naar een latere datum, of (ii) annulering van de reservering nadat de betreffende omstandigheden schriftelijk aan Click&Boat zijn kenbaar gemaakt binnen 12 uur volgend op de Overhandiging. Indien de duur van de Huur of de Navigatie langer dan een dag is, zal Click&Boat niet overgaan tot terugbetaling van de Huurprijs, hetgeen door de Huurder wordt aanvaard. De aansprakelijkheid van Click&Boat kan in dit geval niet worden ingeroepen. In het geval van een annulering vanwege van een buitengewoon weerbericht waardoor zeevaart onmogelijk is en de reservering korter of gelijk was aan één dag, zal Click&Boat de Huurder de Huurprijs binnen een termijn van vijftien (15) dagen via een bankoverschrijving terugbetalen na aftrek van de Click&Boat Commissie die zal worden terugbetaald in de vorm van een tegoedbon die een jaar geldig is. De Eigenaar ontvangt in dat geval geen vergoeding (zijnde de Eigenaarsprijs minus de Click&Boat Commissie). In het kader van een reservering met een Professionele eigenaar zijn de annuleringsvoorwaarden vanwege weersomstandigheden van Click&Boat die hierboven worden beschreven niet van toepassing. Hier gelden de commerciële voorwaarden van de Professionele eigenaar. De Professionele eigenaar kan de Huurder terugbetaling of uitstel aanbieden afhankelijk van de eigen commerciële voorwaarden. In geval van terugbetaling zal de Professionele eigenaar de Huurprijs terugbetalen na aftrek van de Click&Boat Commissie die door Click&Boat zal worden terugbetaald in de vorm van een tegoedbon die een jaar geldig is. 7.2. Op verzoek van de Eigenaar De Eigenaar kan ook verzoeken om annulering van de Huur en/of van de Conavigatie die hij heeft aanvaard als het niet gaat om een geval van overmacht. Indien een Eigenaar een reservering annuleert vanwege ernstige persoonlijke redenen die door Click&Boat worden aanvaard, zal Click&Boat de nodige inspanningen leveren om de Huurder een ander Vaartuig aan te bieden voor de betrokken periode. In het geval geen alternatieve oplossing wordt gevonden, zijn de artikelen 7.2.1 en 7.2.2 van toepassing. Vanaf twee moedwillige en niet gerechtvaardigde annuleringen behoudt Click&Boat zich het recht voor om de Gebruikersaccount van de Eigenaar de verwijderen conform artikel 13. De Click&Boat Commissie wordt in dat geval aan de Eigenaar gefactureerd. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch en van rechtswege door Click&Boat ingehouden op de volgende transactie die de Eigenaar via de Website en de Service uitvoert. Indien de Eigenaar echter verzoekt reserveringen te annuleren vanwege het onvermogen van de Huurder om zijn diploma's of kwalificaties te overleggen zoals vermeld in zijn vaarbewijs, wordt de annulering als gerechtvaardigd beschouwd. De Huurder zal in geen geval terugbetaling kunnen eisen van het bedrag van de Huurprijs. De Eigenaar ontvangt het verschuldigde bedrag (zijnde de Eigenaarsprijs minus de Click&Boat Commissie). 7.2.1. Op verzoek van de Particuliere eigenaar In het geval geen alternatieve oplossing wordt gevonden of in het geval het annuleringsverzoek door de Eigenaar wordt gemotiveerd door duidelijk onvoldoende nautische vaardigheden van de Huurder die feitelijk door de Eigenaar werden vastgesteld op de dag van de Overhandiging (met uitzondering van gevallen waarin de Huurder er niet in slaagt om zijn diploma's of kwalificaties te overleggen), wordt deze annulering eveneens beschouwd als gerechtvaardigd. De Huurder ontvangt via bankoverschrijving binnen een termijn van vijftien (15) dagen volledige terugbetaling van de Huurprijs na aftrek van de Click&Boat Commissie. De Particuliere eigenaar ontvangt derhalve geen Eigenaarsprijs. 7.2.2. Op verzoek van de Professionele eigenaar In het geval geen alternatieve oplossing wordt gevonden of in het geval het annuleringsverzoek door de Eigenaar wordt gemotiveerd door duidelijk onvoldoende nautische vaardigheden van de Huurder die feitelijk door de Eigenaar werden vastgesteld op de dag van de Overhandiging (met uitzondering van gevallen waarin de Huurder er niet in slaagt om zijn diploma's of kwalificaties te overleggen), wordt deze annulering eveneens beschouwd als gerechtvaardigd. De Huurder begrijpt en aanvaardt dat hij de terugbetaling van de Huurprijs (na aftrek van de Click&Boat Commissie) alleen direct bij de Professionele eigenaar kan opvragen en dat hij in geen geval Click&Boat hiervoor aansprakelijk kan stellen. In dit geval verbindt de Professionele eigenaar zich ertoe om de Huurder de afgesproken Huurprijs terug te betalen. 7.3. Op verzoek van de Huurder De Huurder kan de reservering annuleren onder de annuleringsvoorwaarden die zijn bepaald door de Eigenaar en vermeld in de Advertentie onder de opties beschikbaar op: https://www.clickandboat.com/nl/algemene-voorwaarden Click&Boat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van maximaal vijftien (15) dagen aan de Huurder de Huurprijs terug te betalen conform de toepasselijke annuleringsvoorwaarden en na aftrek van de Click&Boat Commissie. In het geval van een huur met een Professionele eigenaar zijn de annuleringsvoorwaarden van deze laatste van toepassing. Deze annuleringsvoorwaarden zijn opgenomen in de Advertentie van het Vaartuig. 7.3.1. Indien het Vaartuig niet conform Advertentie is In geval het Vaartuig niet overeenkomt met de Advertentie die gepubliceerd wordt door een Particuliere eigenaar, meldt de Huurder dit aan Click&Boat vóór de start van de Huur. Het is aan de Huurder om hiervan het bewijs te leveren. De Huurder beslist of hij de Huur of de Conavigatie al dan niet wenst te annuleren. Indien hij beslist om de Huur en/of de Conavigatie te behouden, kan hij om welke reden dan ook op basis van deze reservering in geen geval terugbetaling eisen van de Huurprijs. Indien hij beslist om de Huur- en/of Conavigatie-overeenkomst te annuleren, aanvaardt Click&Boat om als commerciële geste en zonder dat de Gebruiker Click&Boat hiervoor op enigerlei manier aansprakelijk kan stellen, de Huurder de Huurprijs per bankoverschrijving volledig terug te betalen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na annulering. In het geval de Aanbieding werd gepubliceerd door een Professionele eigenaar begrijpt en aanvaardt de Huurder dat hij de terugbetaling van de Huurprijs (na aftrek van de Click&Boat Commissie) alleen direct bij de Professionele eigenaar kan opvragen en dat hij in geen geval Click&Boat hiervoor aansprakelijk kan stellen. 7.3.2. Indien tijdens de Huur of de Conavigatie een storing of defect optreedt Indien de Huurovereenkomst en/of de Conavigatieovereenkomst werd afgesloten met een Particuliere eigenaar en het Vaartuig tijdens de Huur en/of Conavigatie ernstig defect raakt waardoor het Vaartuig niet meer kan worden gebruikt voor het bestemde doel. Indien deze storing tot gevolg heeft dat het Vaartuig meer dan drieëntwintig (23) uur onbruikbaar is, heeft de huurder het recht om de overeenkomst te annuleren. Er is geen enkele andere vorm van schadevergoeding voorzien. Indien de storing of het defect tijdens de Huur en/of de Conavigatie voor één dag optreedt, is deze termijn vastgesteld op twee (2) uur. De Huurder beslist of hij de Huur of de Conavigatie al dan niet wenst te annuleren. Indien hij beslist om de Huur en/of de Conavigatie te behouden, kan hij om welke reden dan ook op basis van deze reservering in geen geval terugbetaling eisen van de Huurprijs. Indien hij beslist om de Huur en/of de Conavigatie te annuleren en de annulering plaatsvindt: - vóór de storting van de Eigenaarsprijs (na aftrek van de Click&Boat Commissie) aan deze laatste, aanvaardt Click&Boat om als commerciële geste en zonder dat de Gebruiker Click&Boat hiervoor op enigerlei manier aansprakelijk kan stellen, de Huurder de Huurprijs per bankoverschrijving volledig terug te betalen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na annulering.; - na storting van de Eigenaarsprijs (na aftrek van de Click&Boat Commissie) aan deze laatste, verbindt de Eigenaar zich ertoe om de Huurder de Huurprijs per bankoverschrijving terug te betalen binnen de vijftien (15) dagen na annulering; In het geval de Aanbieding werd gepubliceerd door een Professionele eigenaar begrijpt en aanvaardt de Huurder dat hij de terugbetaling van de Huurprijs (na aftrek van de Click&Boat Commissie) alleen direct bij de Professionele eigenaar kan opvragen en dat hij in geen geval Click&Boat hiervoor aansprakelijk kan stellen. 7.4. Op verzoek van Click&Boat In sommige gevallen kan Click&Boat verplicht zijn om een reservering te annuleren (bijvoorbeeld als de samenwerking met een Eigenaar wordt stopgezet of als Gebruikers niet hebben voldaan aan hun verplichtingen...). Click&Boat zal in dat geval alles in het werk stellen om de Huurder een gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Indien geen alternatief wordt gevonden, worden alle door de Huurder betaalde bedragen aan hem terugbetaald, zonder dat Click&Boat hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. 8. Betalingsvoorwaarden van de Huur of van de Conavigatie De betaling van de Huurprijs door de Huurder vindt voor elke reservering vooraf plaats door betaling via bankkaart op de Website. De Huurder kan via de betaaloplossing Stripe of Dalenys zijn betaling uitvoeren na aanvaarding van het Reserveringsverzoek door de Eigenaar. In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend met uitdrukkelijke instemming van Click&Boat, kan de gebruiker betalen via een bankoverschrijving. De betaling van de Huurprijs door de Huurder vindt in één keer plaats. In uitzonderlijke gevallen kan de Huurder in twee keer betalen indien: - het bedrag van de Huur en/of de Conavigatie hoger is dan vijfhonderd euro (€ 500) incl. btw, en, - de Huur en/of Conavigatie ten minste vijfenveertig (45) dagen na reservering is voorzien. In dat geval stort de Huurder een voorschot dat is vastgelegd op basis van de annuleringsvoorwaarden van de Advertentie zoals gekozen door de Particuliere eigenaar en moet het saldo dertig (30) dagen vóór de Overhandiging worden betaald. Indien de Huurder de volledige Huurprijs niet uiterlijk vijfentwintig (25) dagen vóór de datum van Overhandiging heeft betaald, wordt de Huur en/of Conavigatie automatisch van rechtswege geannuleerd door Click&Boat. Ongeacht de annuleringsvoorwaarden die zijn bepaald door de Particuliere eigenaar in de Advertentie krijgt de Huurder het bedrag van het reeds gestorte voorschot niet terugbetaald. Click&Boat verbindt zich ertoe om de Eigenaarsprijs, waarvan de Click&Boat Commissie binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode op de rekening van de Eigenaar over te maken, tenzij Click&Boat voor 14.00 uur op de dag van de Overdracht op de hoogte wordt gesteld van een schadegeval. De tijd die nodig is om het bedrag te ontvangen hangt af van uw geografische locatie en de vertragingen bij de banken. In het geval van huur met een Professionele eigenaar zal Click&Boat de betalingsvoorwaarden toepassen die zijn vastgesteld door de Professionele eigenaar. Als de Advertentie werd gepubliceerd door een Professionele eigenaar, kan de Huurder de Huurprijs in twee keer betalen afhankelijk van de betalingsvoorwaarden zoals bepaald door de Professionele eigenaar. Indien de Huurder de volledige Huurprijs niet uiterlijk vijfentwintig (25) dagen vóór de datum van Overhandiging heeft betaald, wordt de Huur en/of Conavigatie automatisch van rechtswege geannuleerd door Click&Boat. Ongeacht de annuleringsvoorwaarden die zijn bepaald door de Particuliere eigenaar in de Advertentie krijgt de Huurder het bedrag van het reeds gestorte voorschot niet terugbetaald. Click&Boat zal van bij de ontvangst van de betaling door de Huurder de Eigenaarsprijs overmaken aan de Professionele eigenaar na aftrek vanaf de eerste storting van de Click&Boat Commissie. Huurders aanvaarden derhalve dat zij in geval van een reservering bij een Professionele eigenaar, zich direct zullen moeten richten tot de Professionele eigenaar om terugbetaling te vragen om ongeacht welke reden. Click&Boat stelt een factuur op voor de Eigenaren voor het bedrag van de Click&Boat Commissie die onmiddellijk gedownload kan worden via hun Gebruikersaccount. In geval van huur bij een Professionele eigenaar kan de Huurder rechtstreeks bij de Professionele eigenaar een factuur opvragen. 9. Beschikbaarheid van de Service en van de Website Click&Boat verbindt zich ertoe om redelijke inspanningen te doen om de Service en de Website 24 uur per dag en 7 dagen per week ononderbroken ter beschikking te stellen, met uitzondering van de uitvaltijd die noodzakelijk is voor onderhoud of upgrading. De Gebruiker wordt in het bijzonder attent gemaakt op het feit dat de Website en de Service, net als andere IT-toepassingen, onderhevig kunnen zijn aan storingen, anomalieën, fouten of onderbrekingen die onder meer te maken kunnen hebben met verbindingsproblemen. Derhalve garandeert Click&Boat de Gebruiker niet dat de Website en de Service permanent beschikbaar zullen zijn. De Gebruiker kan Click&Boat niet aansprakelijk stellen voor storingen, anomalieën, fouten of onderbrekingen, zelfs indien deze schade of nadeel veroorzaken voor de Gebruiker. 10. Aansprakelijkheid 10.1. Beperking van aansprakelijkheid Click&Boat herinnert eraan dat zij geen partij is in de Huurovereenkomsten en/of Conavigatieovereenkomsten tussen Gebruikers. In geval van schade, kan de Gebruiker in geen Click&Boat aansprakelijk stellen. Click&Boat is niet verantwoordelijk voor het beheer van vertragingen of het eventuele beheer van geschillen tussen Gebruikers. Click&Boat is derhalve ook niet aansprakelijk voor de eventueel saldotekort op de bankrekening van de Huurder of voor onenigheid tussen Eigenaar en Huurder betreffende de storting van de borgsom aan de Eigenaar. Onder voorbehoud van de aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen voorzien in deze AGV wordt overeengekomen dat in alle gevallen, ongeacht de grond, de aansprakelijkheid van Click&Boat betreffende de Website of de Service, met uitzondering van grove fout of moedwillig bedrog, nooit hoger kan zijn dan het totaal gefactureerde bedrag door Click&Boat aan de Gebruiker tijdens de Huur of Conavigatie die aanleiding is voor het beroep op de aansprakelijkheid van Click&Boat. In geen geval kan Click&Boat ertoe worden verplicht om een indirecte schade te herstellen, zelfs niet als Click&Boat op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De Gebruiker erkent dat de tariefvoorwaarden van de Service zijn gebaseerd op deze beperkingen en uitsluitingen, zonder welke Click&Boat de overeenkomst niet zou zijn aangegaan. 10.2. Uitsluitingen van de aansprakelijkheid: Naast de gevallen voorzien in onderhavige AGV en met name in de artikelen 5.1 en 9 is de aansprakelijkheid van Click&Boat uitgesloten in de volgende gevallen: - het niet-conforme of illegale gebruik van de Website en/of de Service door de Gebruiker; - de niet beschikbaarheid van de Website en/of de Service zoals bepaald in bovenstaand artikel 9; - de frauduleuze hacking van een derde op de Website of de Service; - de niet-conformiteit van de staat van het Vaartuig met de beschrijving in de Aanbieding; - het niet-naleven van de administratieve en gezondheidsformaliteiten door de Gebruiker Daarnaast kan de aansprakelijkheid van Click&Boat niet worden ingeroepen betreffende het naleven van hun sociale en fiscale verplichtingen door de Gebruikers afhankelijk van hun statuut en/of elke adviesplicht aan Gebruikers in dit verband. 10.3. Hyperlinks De Website kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Click&Boat heeft geen controle over deze websites en externe bronnen. Daarom kan Click&Boat niet aansprakelijk worden gesteld voor links die ter beschikking worden gesteld door deze websites en externe bronnen en wijst Click&Boat elke aansprakelijkheid af betreffende de Inhoud, publiciteit, producten, Services en alle andere elementen die op deze websites ter beschikking worden gesteld. Bovendien kan Click&Boat niet aansprakelijk worden gesteld voor feitelijke of vermeende schade, verlies of gevolgschade ten gevolge van of in verband met de toegang, het gebruik en/of het feit dat vertrouwd wordt op de Inhoud, goederen of Services die door deze websites of externe bronnen ter beschikking zijn gesteld. Click&Boat is slechts verantwoordelijk voor de hyperlinks die zij zelf heeft gemaakt. Problemen betreffende links die ze niet zelf heeft gecreëerd, moeten worden voorgelegd aan de beheerder of webmaster van de betreffende website. 11. Overmacht De partijen komen overeen dat onderstaande gevallen zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht: - buitengewone weerberichten die zeevaart verhinderen; - wijzigingen in wet- en regelgeving; - natuurrampen, brand, stormen, overstromingen, oorlogen en terroristische acties, stakingen binnen de onderneming, ziekte, stroomstoten en elektrische schokken, storingen in koelsystemen en IT-materieel, blokkades en vertragingen in het elektronische communicatienetwerk, en, - meer in het algemeen, elk onvoorzienbaar feit buiten de wil van Click&Boat en de Gebruikers. 12. Vertrouwelijkheid Click&Boat verbindt zich ertoe om alle ontvangen informatie bij aanmaak van de Gebruikersaccount vertrouwelijk te behandelen. Click&Boat verbindt zich ertoe om geen van een Gebruiker ontvangen gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de levering van de Service en deze gegevens niet om commerciële redenen te verkopen aan derden, tenzij dit verplicht is op grond van wetgeving of vanwege een administratieve of gerechtelijke overheid. 13. Opschorting / Beëindiging De Gebruiker erkent dat Click&Boat het recht heeft om de toegang tot de Service te onderbreken of om de contractuele relaties met de Gebruiker op te zeggen of om Gebruikersaccounts van rechtswege te sluiten door het verzenden van een e-mail zonder enige andere formaliteit om enige reden, en met name: - in geval van niet-conform of illegaal gebruik van de Service, met name in geval van betalingsproblemen (waaronder het vermoeden van witwaspraktijken); - indien de AGV niet worden nageleefd; - in geval van annulering van meer dan twee reserveringen, behalve vanwege overmacht conform artikel 7; - in geval van uitzonderlijk negatieve beoordelingen door andere Gebruikers of bij niet-conformiteit van het Vaartuig met de Advertentie; - in geval van einde van de exploitatie van de Website en/of de Service door Click&Boat De Gebruiker verbindt zich er in dat geval toe om geen nieuwe Gebruikersaccount aan te maken. De Gebruiker kan zijn Gebruikersaccount op elk moment opzeggen via een e-mail aan contact@clickandboat.com. Hij verbindt er zich echter toe om alle lopende of aanvaarde reserveringen te behouden en uit te voeren. 14. Persoonsgegevens Zoals bepaald in artikel 5.2, kan Click&Boat persoonsgegevens doorgeven aan een van de dochterondernemingen, waaronder www.nautal.com, www.ocean-evasion.com, www.scansail.de, voor de volgende doeleinden: om een matchmaking service aan te bieden, om betalingen tussen Gebruikers te beheren, om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen of te onderzoeken, en om de naleving van de toepasselijke wetgeving te verzekeren, hetgeen de Eigenaar aanvaardt. De verwerking van persoonsgegevens werd op gebruikelijke manier aangegeven bij de Franse autoriteit ter bescherming van de persoonsgegevens (CNIL) op 27 maart 2014 onder het registratienummer 1753933v0. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is mevrouw Laura Tavernaro. Overeenkomstig de wet op Informatie en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, de toepassingsbesluiten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) beschikt de gebruiker over een recht op toegang, wijziging en het wissen van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via dataprivacy@clickandboat.com. Afhankelijk van de keuzes bij de aanmaak van de Gebruikersaccount, kan de Gebruiker van Click&Boat commerciële aanbiedingen ontvangen. Indien de Gebruiker deze aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar contact@clickandboat.com. Click&Boat verzamelt bepaalde persoonsgegevens conform toepasselijke wetgeving en de informatie in het Privacybeleid Click&Boat van de onderneming. U aanvaardt verwerking van uw persoonsgegevens en erkent dit door de Website of de app te gebruiken en op basis van uw inschrijving als lid. 15.1 Click&Boat's intellectuele eigendom en auteursrechten "Click&Boat" en het logo op de Website zijn gedeponeerde handelsmerken en blijven het uitsluitende eigendom van Click&Boat. Er wordt geen enkele licentie verleend aan de Gebruiker. Click&Boat is eigenaar van de intellectueel eigendomsrechten betreffende de Service en de Website, met name betreffende de software-elementen, de ergonomie, de hosting, de grafische elementen, het logo en het ontwerp van de Website. De Gebruiker zal op geen enkele manier inbreuk maken op deze intellectueel eigendomsrechten van Click&Boat. De Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de Inhoud en vrijwaren Click&Boat van elke klacht betreffende de Inhoud in verband met inbreuk op rechten van derden en op toepasselijke wetgeving. Ze verbinden zich tot vergoeding van Click&Boat voor alle schade die de onderneming mogelijk zou kunnen lijden en tot terugbetaling van om schadevergoeding, kosten, met name advieskosten die naar aanleiding hiervan zijn gemaakt. Elke Gebruiker verleent een gratis, niet-exclusief recht om Inhoud te reproduceren, aan te bieden, te wijzigen, te vertalen, aan te passen en te sublicentiëren voor de duur van de auteursrechten en wereldwijd, op elk digitaal of analoog medium of op papier, voor commerciële of andere doeleinden. 15.2. Intellectuele eigendom en auteursrechten van Gebruikers en derden Click&Boat respecteert de rechten van intellectuele eigendom, en vraagt haar Gebruikers om dezelfde verbintenissen aan te gaan. De Gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten van de andere Gebruikers te respecteren, evenals die van derden, zoals bepaald in het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Click&Boat behoudt zich het recht voor om het account of de toegang van Gebruikers die inbreuk maken op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen, of daar herhaaldelijk van worden beschuldigd, te deactiveren of te beëindigen. Click&Boat zal claims van schending van het auteursrecht door een Gebruiker behandelen nadat de klager is gerapporteerd, die een kennisgeving van vermeende schending van het auteursrecht in gepaste vorm moet sturen naar contact@clickandboat.com. 16. Scheidbaarheid en geen verklaring van afstand Indien een of meerdere bepalingen in deze AGV ongeldig worden geacht of verklaard op grond van toepasselijke wet- en regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de andere bepalingen voor zover mogelijk volledig van kracht. Het feit dat een van de partijen de nakoming van een verplichting van de andere partij niet afdwingt, betekent geen verklaring van afstand van haar recht om in de toekomst nakoming van een dergelijke verplichting af te dwingen 17. Cookies Als Gebruikers de Website bezoeken, kunnen automatisch cookies worden geïnstalleerd die tijdelijk worden bewaard in het geheugen of op de harde schijf van de Gebruiker. Deze cookies hebben tot doel om de navigatie op de Website te vergemakkelijken. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de Website (welke pagina's worden geraadpleegd, datum en tijdstip van bezoek, enz.). De Gebruikers hebben het recht om zich te verzetten tegen de registratie van cookies. Ze kunnen dit doen door de instellingen in hun webbrowser aan te passen. Dit heeft echter tot gevolg dat alle cookies worden gewist die door de browser worden gebruikt, ook de cookies die worden gebruikt door andere websites. Dit kan leiden tot de verandering of het verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de navigatie van de Gebruiker op de Website bemoeilijkt wordt. Voor meer informatie en advies over de wijziging van de opties afhankelijk van de gebruikte browser, wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid 18. Publicatie - hosting Naam van de publicatieverantwoordelijke: de heer Edouard Gorioux. Naam van het hostingbedrijf: Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 http://aws.amazon.com 19. Toepasselijk recht Onderhavige AGV worden beheerst door Frans recht. Click&Boat neemt geen enkele klacht in behandeling indien er geen ondertekende Overeenkomst is tussen de Huurder en de Eigenaar. Klachten moeten worden gericht aan Click&Boat binnen 24 uur nadat het Vaartuig in bezit is genomen. Klachten moeten worden ingediend via het e-mailadres contact@clickandboat.com Click&Boat is geen partij is in de overeenkomst tussen de Huurder en de Eigenaar. Haar rol is derhalve beperkt tot het verlenen van bijstand aan beide partijen in een poging om tot een minnelijke schikking te komen.

Sluiten