Aplikacja Click&Boat

Ogólne Warunki Korzystania (OWU)

Ogólne warunki i zasady użytkowania Usługi „Click&Boat” 1. Definicje Za każdym razem, gdy w niniejszych ogólnych warunkach opisane zasady rozpoczynają się dużą literą — bez względu na to, czy są w liczbie pojedynczej czy mnogiej — ich znaczenie jest następujące. „Ogłoszenie”: oznacza ofertę Wynajmu lub Wspólnego Żeglowania opublikowaną przez Właściciela na Stronie internetowej. „Boat-Manager”: oznacza usługę pośrednictwa pomiędzy Właścicielem a dozorcą, umożliwiającą sporządzenie początkowego i końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego z Jednostki Pływającej, podpisanie umowy Wynajmu oraz przyjęcie Czarterujących w imieniu Właściciela. „OWU”: oznaczają niniejsze ogólne warunki i zasady użytkowania. „Click&Boat”: oznacza spółkę Clickandboat, société par actions simplifiée (spółkę akcyjną uproszczoną) z kapitałem zakładowym w wysokości 6143 EUR, z siedzibą pod adresem 118, rue d'Alésia 75014 Paris, zarejestrowaną w Rejestrze handlowym i spółek w Paryżu pod numerem 801 157 256, w ORIAS (rejestr pośredników ubezpieczeniowych) pod numerem 15 005 093 jako pośrednik ubezpieczeniowy. „Wspólne Żeglowanie”: oznacza czynność żeglowania wraz z podziałem kosztów posiadania, utrzymania i użytkowania Jednostki Pływającej. Udział ten, obliczony przez Właściciela na jego wyłączną odpowiedzialność, winien ograniczać się wyłącznie do udziału w ww. kosztach. Zabrania się Właścicielowi czerpania zysków ze Wspólnego Żeglowania. Właściciel przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pobranie jakiejkolwiek kwoty przekraczającej zwykły podział kosztów może powodować zmianę kwalifikacji Wspólnego Żeglowania na działalność przewozową, a spółka Click&Boat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zmiany kwalifikacji. „Prowizja Click&Boat”: oznacza wyrażoną w procentach prowizję wliczoną w Cenę Właściciela, która to prowizja jest płacona przez Właściciela w ramach wynagrodzenia za usługę. Kwota prowizji może zmieniać się w zależności od ustaleń umownych pomiędzy spółką Click&Boat a Właścicielem. „Opłaty Click&Boat” oznaczają opłaty związane z działaniem naszej platformy, które umożliwiają nam świadczenie usług, takich jak obsługa klienta podczas podróży. VAT jest wliczony w cenę. „Treści”: oznacza każdy tekst, element graficzny, obraz, element wideo, informacje i inne elementy, które Użytkownicy zamieszczają, pobierają, publikują, przedstawiają, przekazują lub dołączają do Ogłoszenia lub konta Użytkownika w celu udostępnienia na Stronie internetowej. „Jednostka Pływająca”: oznacza każdy pojazd wodny oferowany do Wynajmu na Stronie internetowej (w szczególności taki, jak jacht żaglowy, łódź motorowa, barka, katamaran, skuter wodny itp.). „Najemca”: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną rezerwującą Jednostkę Pływającą w celu jej Czarteru, lub Wspólnego Żeglowania. „Czarter”: oznacza wynajem Jednostki Pływającej Najmującemu przez Właściciela, w porcie lub na morzu. „Opcje Dodatkowe”: oznaczają opcje, które Czarterujący może dodać jako dodatek do Ceny Właściciela (koszty pościeli, sprzątania itp.). „Odbiór”: oznacza wprowadzenie na Jednostkę Pływającą lub przybycie do Jednostki Pływającej pierwszego dnia Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania. Czas sprzątania, uzupełniania paliwa, inwentaryzacja i sprawdzanie stanu nieruchomości przed i po użytkowaniu oraz sporządzania początkowego i końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego stanowią integralną część okresu najmu i wliczają się do przewidzianego w umowie okresu czarteru. „Początkowy Protokół Zdawczo-Odbiorczy”: oznacza dokument opisujący stan Jednostki Pływającej w dniu Odbioru, który ma być sporządzony pomiędzy Najemcą a Właścicielem (lub ich przedstawicielem) w momencie przekazania jednostki. Musi być możliwie kompletny, z towarzyszącymi zdjęciami i komentarzami oraz podpisany przez obie strony przed wypłynięciem Jednostki Pływającej, na umowie dostarczonej przez Właściciela lub za pośrednictwem aplikacji Click&Boat. „Końcowy Protokół Zdawczo-Odbiorczy”: oznacza dokument opisujący stan Jednostki Pływającej na koniec okresu czarteru i musi być uzupełniony protokołem szkody w przypadku reklamacji oraz powinien być jak najdokładniejszy i kompletny. „Cena dla Czarterującego”: oznacza cenę wyświetloną w Ogłoszeniu z wyłączeniem Opcji Dodatkowych. Jeśli w Ogłoszeniu nie zaznaczono inaczej, Cena dla Czarterującego nie obejmuje miejsca Jednostki Pływającej w porcie ani kwoty za paliwo. „Cena Właściciela”: oznacza cenę ustaloną przez Właściciela w chwili publikacji Ogłoszenia, z wliczoną Prowizją Click&Boat. „Właściciel”: oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która na żądanie Click&Boat i/lub Czarterującego jest w stanie udowodnić, iż jest prawowitym właścicielem Jednostki Pływającej. W szerszym znaczeniu oznacza również pełnomocnika Właściciela, który winien udokumentować posiadanie oraz zakres posiadanego pełnomocnictwa. „Właściciel Profesjonalista”: oznacza każdego właściciela korzystającego z Usługi w ramach działalności zawodowej oraz którego działalność zarejestrowana jest w Rejestrze działalności gospodarcze zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu, regionie i kraju, w którym Właściciel Profesjonalista prowadzi swoją działalność. „Właściciel Prywatny”: Oznacza każdego właściciela, który nie korzysta z Usługi w ramach działalności zawodowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu, regionie i kraju, w którym Właściciel prywatny prowadzi swoją działalność. „Usługa”: oznacza wszystkie (i) usługi wiążące Właścicieli i Czarterujących, mające na celu ułatwienie Wspólnego Żeglowania lub Wynajmu Jednostki Pływającej w porcie lub na morzu oraz (ii) narzędzie do zarządzania rezerwacjami i płatnościami pomiędzy Użytkownikami. „Strona internetowa”: oznacza wszystkie strony internetowe www.clickandboat.com oraz aplikacje mobilne „Click&Boat”. „Użytkownik”: oznacza każdego użytkownika Strony internetowej oraz Usługi, zarówno Właściciela, jak i Czarterującego. „Anulowanie z przyczyn pogodowych”: oznacza anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem jednego dnia lub mniej z powodu specjalnych komunikatów pogodowych. 2. Akceptacja OWU Korzystanie z Usługi i Strony internetowej podlega niniejszym OWU. OWU stanowią umowę regulującą stosunki pomiędzy Użytkownikiem a spółką Click&Boat. Unieważniają i zastępują one wszystkie poprzednie przepisy i ustalają wszelkie dotyczące ich przedmiotu prawa i obowiązki spółki Click&Boat i Użytkownika. Strony przyjmują, że w przypadku sprzeczności informacji zawartych na Stronie internetowej i w OWU, obowiązują te ostatnie. Użytkownik w całości i bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze OWU zaznaczając pole „akceptuję warunki ogólne” przy zakładaniu konta Użytkownika lub dodawaniu oferty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak zaznaczenia tego pola oznacza, że utworzenie konta Użytkownika i korzystanie z Usługi jest niemożliwe i nieważne. Spółka Click&Boat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnej chwili; zmiany takie wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na Stronie internetowej. Kontynuacja korzystania ze Strony internetowej stanowi dorozumianą akceptację najnowszej zaktualizowanej wersji OWU przez Użytkownika. 3. Przedmiot Usługi Usługa jest usługą wiążącą Właścicieli i Czarterujących, mającą na celu ułatwienie Wspólnego Żeglowania lub Wynajmu Jednostek Pływających oraz zarządzania płatnościami pomiędzy Użytkownikami. Każdy Użytkownik rozumie i akceptuje, że spółka Click&Boat jest i pozostaje stroną trzecią w umowie zawartej pomiędzy Właścicielem a Czarterującym. W związku z tym spółka Click&Boat nie jest zobowiązana do wykonywania obowiązków Użytkownika zamiast niego ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia Użytkownika względem zobowiązań umownych. W ramach stosunków pomiędzy Czarterującymi a Właścicielami Profesjalistami umowa wynajmu Właściciela Profesjonalisty ma pierwszeństwo przed umową wynajmu udostępnioną przez spółkę Click&Boat. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania warunków zawartych w ww. umowie sporządzonej przez Właściciela Profesjonalistę. 4. Dostęp do Usługi Użytkownicy platformy Click&Boat zobowiązują się do dostarczania dokładnych informacji. Spółka Click&Boat nie ponosi odpowiedzialności za potwierdzanie tożsamości ani informacji przekazywanych przez Użytkowników. W trosce o przejrzystość oraz w celu zapobiegania oszustwom, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, spółka Click&Boat może żądać od Użytkowników dostarczenia dowodu tożsamości lub innych informacji lub poddania się kontroli mających na celu weryfikację tożsamości oraz historię Użytkowników, sprawdzać bazy danych podmiotów trzecich oraz inne źródła informacji. 4.1. Zdolność prawna Usługa zastrzeżona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, osób nieletnich o statusie osób pełnoletnich posiadających zdolność do czynności prawnych oraz osób prawnych spełniających bez żadnych zastrzeżeń niniejsze OWU. 4.2. Dostęp Aby możliwe było korzystanie z konta Użytkownika, przez cały okres korzystania z Usługi powinien on bezwzględnie posiadać adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu komórkowego. 5. Korzystanie z Usługi 5.1. Tworzenie konta Użytkownika Każdy Właściciel może bezpłatnie opublikować jedno lub więcej Ogłoszeń w celu oferowania Jednostki Pływającej do Wspólnego Żeglowania i/lub Wynajmu z zastrzeżeniem przepisów z artykułu 6.1.1. Właściciele zobowiązują się do publikowania Ogłoszeń zgodnie z rzeczywistym stanem oferowanych usług (w szczególności ceną, stanem łodzi...). Zaznaczając pole „Akceptuję warunki ogólne” podczas zakładania konta Użytkownika lub publikowania ogłoszenia, Właściciel oświadcza, że rozumie i akceptuje, że jego Ogłoszenie może być również publikowane na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych jednej, lub kilku firm należących do Grupy Click&Boat, w tym www.clickandboat.com, www.nautal.com, www.ocean-evasion.com, www.scansail.de, a także w różnych domenach tych witryn i aplikacji. Każdy Właściciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Ogłoszeń udostępnionych na Stronie internetowej oraz za dokładność i prawdziwość informacji wskazanych w Ogłoszeniu. Właścicielom Profesjonalistom przypomina się również, że muszą oni przestrzegać prawa konsumenckiego, a w szczególności powstrzymać się od wszelkich wprowadzających w błąd praktyk handlowych, podlegających karze pozbawienia wolności na okres do dwóch lat i grzywnie w wysokości 300 000 euro (art. L132-2 kodeksu konsumenckiego). Fakt, że Właściciel Profesjonalista przedstawia się jako Właściciel Prywatny lub że podaje w Ogłoszeniu informacje, które nie odpowiadają rzeczywistości oferowanych usług, stanowi wprowadzającą w błąd praktykę handlową. Przypomina się, że usługa świadczona przez Click&Boat jest ograniczona do połączenia użytkowników. Click&Boat nie może, w tych warunkach, być pociągnięty do odpowiedzialności za wprowadzający w błąd lub błędny charakter ogłoszenia. Spółka Click&Boat nie ponosi odpowiedzialności za żadnego Użytkownika, Jednostkę Pływającą ani Ogłoszenie. Ogłoszenie powinno bezwzględnie zawierać co najmniej jedno zdjęcie Jednostki Pływającej oraz dokładnie określać: – cechy i lokalizację Jednostki Pływającej, – czy umowa Wynajem i/lub Żeglugi zawiera miejsce postojowe w porcie macierzystym. – kwalifikacje żeglarskie niezbędne do jego użytkowania w przypadku Wynajmu lub czy niezbędna jest obecność osoby posiadającej stosowne kwalifikacje żeglarskie, – daty, w których Jednostka Pływająca jest dostępna, – dzienną Cenę Właściciela w zależności od dat, w których jest ona dostępna, – cenę za godzinę lub dzień w przypadku opóźnienia zwrotu Jednostki Pływającej, – wysokość kaucji gwarancyjnej, jeśli jest wymagana przy Wynajmie Jednostki Pływającej, – wszelkie dodatkowe opłaty (pościel, sprzątanie), – warunki anulowania Wynajmu lub Wspólnego Żeglowania ustanowione przez Właściciela zgodnie z opcjami opisanymi w artykule 7.3. W przypadku Wynajmu, Cena Właściciela jest przez niego dowolnie ustalana. Zawiera Prowizję Click&Boat. W przypadku Wspólnego Żeglowania Właściciel zobowiązuje się, by Cena Właściciela obejmowała wyłącznie podział kosztów posiadania, utrzymania i użytkowania Jednostki Pływającej. Zabrania się Właścicielowi czerpania zysków ze Wspólnego Żeglowania. Właściciel przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że pobranie jakiejkolwiek kwoty przekraczającej zwykły podział kosztów może powodować zmianę kwalifikacji Wspólnego Żeglowania na działalność przewozową, a spółka Click&Boat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zmiany kwalifikacji. Właściciel Profesjonalista zobowiązuje się do tego, by Cena Właściciela była co najwyżej równa cenie podanej do wiadomości publicznej na innej platformie, w innej publikacji lub na jego własnej stronie internetowej. Spółka Click&Boat wyświetla w Ogłoszeniu opublikowanym na Stronie internetowej Cenę dla Czarterującego wynoszącą łączną cenę w euro do zapłaty przez Czarterującego, zawierającą (i) Cenę Właściciela, (ii) w razie potrzeby dodatkowe koszty wyraźnie wymienione w Ogłoszeniu. Cena ta zawiera wszystkie podatki i nie zawiera kosztów paliwa, chyba że w Ogłoszeniu podano inaczej. W ramach Wynajmu, Użytkownicy rozumieją, przyjmują do wiadomości i akceptują, że przedmiot umowy Wynajmu stanowi wyłącznie Jednostka Pływająca, bez miejsca zarezerwowanego przez Właściciela do cumowania Jednostki Pływającej w porcie macierzystym. Wynajmujący mogą jednak bezpłatnie korzystać z prawa do korzystania z takiego miejsca w czasie trwania umowy Wynajmu, by cumować Jednostkę Pływającą jeżeli możliwość taka była wyraźnie zaznaczona w Ogłoszeniu. 5.3. Ubezpieczenie 5.3.1 Właściciel Właściciel zobowiązuje się do oferowania do rezerwacji wyłącznie Jednostek Pływających objętych ubezpieczeniem obejmującym Wynajem i/lub Wspólne Żeglowanie, bez względu na obywatelstwo Użytkownika, planowaną strefę żeglowania i/lub zwyczajowy port macierzysty Jednostki Pływającej. Właściciel zobowiązuje się również do zgłoszenia w rocznym ubezpieczeniu żeglarskim działalności Czarteru lub Wspólnego Żeglowania. Spółka Click&Boat oferuje przystąpienie do ubezpieczenia dziennego poprzez zawarcie z ubezpieczycielem partnerskim umowy ubezpieczenia żeglarskiego od wszelkiego ryzyka. Właściciel, który zawarł taką umowę zobowiązuje się tym samym do zaakceptowania i przestrzegania ogólnych warunków określonych przez partnerskie towarzystwo ubezpieczeniowe, dostępnych pod poniższymi linkami: https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CG_AXA_France-FLOTTE-plaisance-11-2013.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CP-AXA-Saison-2016-V_membres.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/insurances/allianz/Dispositions_generales_-_Allianz_-_2019.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/Allianz-Attestation_d_assurance_2016.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/insurances/allianz/Dispositions_particulieres_-_Allianz_-_2019.pdf Akceptacja zasad przez Właściciela następuje z chwilą opublikowania jego Ogłoszenia. Umowa ta obejmuje automatycznie każdą rezerwację Jednostki Pływającej dokonaną przez Stronę internetową. Przystąpienie do umowy oznacza przestrzeganie niniejszych OWU przez Użytkownika, a w szczególności podpisanie umowy Czarteru wraz z początkowym i końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym oraz inwentaryzacji z Jednostki Pływającej. Kwota należna z tytułu tej umowy zostanie wpłacona przez spółkę Click&Boat bezpośrednio na rachunek partnerskiego towarzystwa ubezpieczeniowego jako część Ceny zapłaconej Właścicielowi zgodnie z warunkami z artykułu 8. 5.3.2 Najemca W momencie dokonywania rezerwacji Click&Boat oferuje Najemcy możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia osobistego u partnera ubezpieczeniowego Mondial Assistance / Allianz Assistance. Po podpisaniu, poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję Ogólne Warunki Użytkowania, Warunki Odstąpienia, Warunki Ubezpieczenia” Najemca potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował bez zastrzeżeń zestaw gwarancji wskazany w umowie. Warunki ogólne i szczegółowe są dostępne pod następującym linkiem: https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CLICKANDBOAT_Convention_07122020_EN.pdf 5.4. Oferta rezerwacji Czarterującego Czarterujący wybiera na Stronie internetowej Jednostkę Pływającą, datę Odbioru oraz datę zakończenia Wynajmu lub Wspólnego Żeglowania oraz, jeśli mają zastosowanie, jedną lub więcej Opcji Dodatkowych oferowanych przez Właściciela w danym Ogłoszeniu. Wybór ten stanowi Ofertę rezerwacji Jednostki Pływającej („Oferta rezerwacji”). Składając Oferty rezerwacji Czarterujący wprowadza dane bankowe i zobowiązuje się do (i) opłacenia z góry kartą bankową kwoty Ceny dla Czarterującego (patrz artykuł 8) oraz (ii) zezwolić spółce Click&Boat na złożenie wniosku o przelew na jej rachunek bankowy kwoty kaucji gwarancyjnej zgodnie z warunkami 5.7. Właściciel ma od 1 do 72 godzin na przyjęcie lub odrzucenie Oferty. Po upływie tego terminu Oferta rezerwacji zostaje unieważniona, a Czarterujący nie zostaje obciążony jej kosztami. Właściciel może przyjąć lub odrzucić Ofertę rezerwacji według własnego uznania. 5.5. Rezerwacja Jednostki Pływającej Kwota Ceny dla Najmującego zostaje zablokowana na jego koncie do chwili dokonania rzeczywistej płatności na rzecz Właściciela lub jej zwrotu Najmującemu. Po obciążeniu konta bankowego Najemcy na kwotę w wysokości Ceny Właściciela oraz wyrażeniu przez Najmującego zgody na zablokowanie środków jako kaucji gwarancyjnej, spółka Click&Boat przekazuje każdemu z Użytkowników informacje personalne oraz dane kontaktowe drugiego Użytkownika. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania ich wyłącznie do celów Czarteru lub Wspólnego Żeglowania oraz do nienawiązywania w przyszłości bezpośredniego kontaktu w celu zawarcia umowy Czarteru lub Wspólnego Żeglowania. W dniu Odbioru Właściciel i Najmujący zobowiązują się do sporządzenia wspólnego początkowego protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z inwentaryzacją oraz podpisania umowy Czarteru lub Wspólnego Żeglowania. W dniu zakończenia Czarteru lub Wspólnego Żeglowania Właściciel i Najemca zobowiązują się do sporządzenia wspólnego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z inwentaryzacją. W przypadku niestawienia się Najemcy o ustalonej godzinie zwrotu Jednostki Pływającej wpłaca on Właścicielowi ujętą w Ogłoszeniu kwotę za opóźnienie. 5.6. Kaucja gwarancyjna Za Wynajem Jednostki Pływającej Właściciel może wymagać wpłaty kaucji gwarancyjnej. Kwota kaucji określona jest w Ogłoszeniu. Po zaakceptowaniu Oferty rezerwacji Czarteru wraz z kaucją gwarancyjną tworzy się automatycznie jednorazowy poufny identyfikator umożliwiający pośrednią identyfikację Najemców i powiązanie ich z rachunkiem bankowym, z którego zostanie pobrana Cena oraz, w danym przypadku, kaucja gwarancyjna. Identyfikator ten stanowi wstępne upoważnienie do obciążenia rachunku. Podmiot zarządzający kaucją jest określony w Umowie: może nią zarządzać Click&Boat lub Właściciel Profesjonalista. Click&Boat nie będzie w stanie zarządzać depozytem zabezpieczającym i zgłoszeniem roszczenia dla Czarteru, jeśli umowa przewiduje, że depozyt zabezpieczający jest zarządzany przez Właściciela Profesjonalnego lub jeśli kwota kaucji nie jest wypełniona i / lub wskazana jako zero PLN. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia na rachunku bankowym środków wystarczających na opłacenie kaucji gwarancyjnej w chwili składania wniosku o rezerwację oraz utrzymywanie na tym koncie wystarczających środków aż do zamknięcia przez spółkę Click&Boat sprawy dotyczącej szkody. W celu ułatwienia przepływu środków finansowych między Użytkownikami spółka Click&Boat oferuje narzędzie do zarządzania kaucją gwarancyjną. Właściciel, którego depozytem zarządza Click&Boat, zobowiązuje się nie wymagać kaucji od Najemcy. W ramach czarteru pomiędzy Właścicielem Profesjonalistą a Najemcą, Właściciel Profesjonalista ma prawo wymagać od Najemcy, kaucji gwarancyjnej w postaci czeku, odcisku karty bankowej lub obciążenia karty bankowej kwotą określoną w Ogłoszeniu. Spółka Click&Boat w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewystarczających środków na rachunku bankowym Najemcy w razie ewentualnej wypłaty kwoty kaucji gwarancyjnej z rachunku Najemcy ani w przypadku sporu Właściciela z Najemcą w kwestii ściągalności kaucji gwarancyjnej. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że nie mogą wymagać od spółki Click&Boat działania w roli mediatora ani rozjemcy w przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Użytkownikami. W ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od zakończenia Czarteru Właściciel może poprosić Click&Boat o rozpoczęcie procesu reklamacyjnego, jeśli zauważy jakiekolwiek szkody na Jednostce Pływającej, które nie zostały ujęte w końcowym protokole zdawczo-odbiorczym. Okres ten może zostać wyjątkowo wydłużony w przypadku niewidocznej szkody po przedstawieniu formalnego dowodu, że szkoda jest zawiniona przez Najemcę. Żądanie takie należy złożyć bezpośrednio na Stronie internetowej i dołączyć umowę Czarteru podpisaną przez obie strony umowy, podpisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy początkowy i końcowy z Jednostki Pływającej oraz zdjęcia lub nagrania (z datą) przedstawiające szkodę lub wszelkie inne dokumenty dowodowe. W przypadku, gdy początkowy i końcowy Protokół Zdawczo-Odbiorczy nie zostanie podpisany przez Najemcę, Click&Boat zastrzega sobie prawo, po analizie materiałów, do wszczęcia procesu reklamacyjnego i pobrania kaucji. Właściciel zobowiązuje się dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane przez Click&Boat podczas rozpatrywania reklamacji oraz wybrać najbardziej rozsądną wycenę naprawy. Click&Boat może zażądać od Właściciela przedstawienia przynajmniej dwóch różnych szacunków wyceny w celu zapewnienia prawidłowego oszacowania kosztów naprawy. Click&Boat zwróci Właścicielowi kwotę kaucji wyłącznie po przedstawieniu faktury końcowej lub faktury pro-forma, chyba że obie strony uzgodnią inaczej. Zaznacza się, że opłaty bankowe związane z wpłatą całości lub części kaucji gwarancyjnej ponosi Właściciel i zostaną one odliczone od wypłaconej kwoty. Click&Boat zobowiązuje się do zbadania roszczenia złożonego przez Właściciela w rozsądnym terminie, po otrzymaniu e-maila z reklamacją. Wszelkie spory pomiędzy Właścicielem a Najemcą, w szczególności dotyczące istnienia i/lub odpowiedzialności za szkody i/lub kosztów naprawienia szkody powinny być rozstrzygane przez właściwe sądy. 5.7. Ocena Użytkowników Każdy Użytkownik może ocenić innego Użytkownika, z którym zawarł umowę Wynajmu lub Wspólnego Żeglowania poprzez wystawienie komentarza i/lub poprzez system oceniania. Ocenę można wystawić wyłącznie po rzeczywistym zrealizowaniu Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania. Komentarz i ocena są publikowane na publicznym profilu danego Użytkownika. Ogłoszenia Właścicieli będą klasyfikowane w zależności od otrzymywanych komentarzy i/lub ocen, częstotliwości rezerwacji oraz szybkości reakcji Właściciela. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia komentarza zamieszczonego przez innego Użytkownika. Ma jednak prawo do odpowiedzi na komentarz. Użytkownik może również zgłosić spółce Click&Boat komentarze niezgodne z niniejszymi OWU wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@clickandboat.com. Spółka Click&Boat zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z przepisami (rasistowskie, dyskryminujące, niezgodne z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym itp.) według własnego uznania oraz do usunięcia konta Użytkownika w przypadku powtarzających się tego rodzaju komentarzy. 6. Zobowiązania stron 6.1. Obowiązki Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do: – korzystania ze Strony Internetowej i Usługi zgodnie z niniejszymi OWU i obowiązującym prawem, – dostarczania prawdziwych, legalnych, obiektywnych i zgodnych z obowiązującym prawem informacji (wyłączając oszczerstwa, nawoływanie do nienawiści, rasizm itd.), – działania w dobrej wierze w ramach korzystania z Usługi i Strony internetowej, – korzystania wyłącznie z jednego konta Użytkownika oraz niezakładania konta Użytkownika w imieniu innej osoby, – używania konta Użytkownika wyłącznie do celów osobistych oraz uznawania wszelkich działań dokonywanych z konta Użytkownika za wykonane przez niego samego, – regularnego aktualizowania informacji przy logowaniu się do konta Użytkownika, – nieodstępowania konta Użytkownika osobie trzeciej ani innemu Użytkownikowi, – zachowania w tajemnicy kodów dostępu do konta Użytkownika, – przedstawienia w każdej chwili patentów i/lub dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych w tzw. „Żeglarskim CV”, – przestrzegania obowiązujących formalności administracyjnych i sanitarnych (w szczególności podczas żeglowania poza terytorium Francji), – sporządzenia i podpisania, w dniu Odbioru, umowy Czarteru lub Wspólnego Żeglowania zawierającej sporządzony przez obie strony Początkowy Protokół Zdawczo-Odbiorczy wraz z inwentaryzacją, – podpisania — z datą zakończenia Czarteru lub Wspólnego Żeglowania lub z datą zwrotu Jednostki Pływającej w przypadku opóźnienia — obustronnego Końcowego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego wraz z inwentaryzacją. Podczas sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego Najemca może wyrazić na piśmie dowolne zastrzeżenia w umowie Czarteru lub Wspólnego Żeglowania. Każdy Użytkownik powinien samodzielnie archiwizować, na niezależnym od Strony internetowej nośniku pamięci, informacje znajdujące się na Stronie internetowej, których potrzebuje do celów dowodowych, księgowych itp. Spółka Click&Boat udostępni na Stronie internetowej do dyspozycji Użytkowników różne wersje OWU od chwili utworzenia konta przez Użytkownika. 6.1.1. Szczególne zobowiązania Właściciela Właściciel zobowiązuje się do: – udowodnienia w każdej chwili, że jest Właścicielem Jednostki Pływającej, – należytego zgłoszenia i/lub zarejestrowania Jednostki Pływającej w odpowiednim urzędzie, – oferowania do rezerwacji wyłącznie należycie wyposażonych i utrzymywanych Jednostek Pływających, posiadających wymagane badania techniczne, wyposażonych w urządzenia bezpieczeństwa zgodne z kategorią żeglugi, do której należą, posiadających stosowne wyposażenie oraz utrzymywanych we właściwym stanie, – w przypadku kontroli udostępnienia Wynajmującemu lub władzom rejestru kontroli okrętu, – zawarcia i posiadania przez cały okres publikacji Ogłoszenia ubezpieczenia (od odpowiedzialności cywilnej oraz od wszelkiego ryzyka), zgodnie z warunkami z artykułu 5.4; udostępnienia na żądanie spółki Click&Boat i/lub Czarterującego dokumentu poświadczającego posiadanie ważnego ubezpieczenia, – sprawdzenia tożsamości Czarterującego przed podpisaniem umowy Wynajmu, – sprawdzenia, w chwili zaokrętowania na pokład, czy karta bankowa użyta do dokonania płatności za Wynajem i/lub Wspólne Żeglowanie należy do Czarterującego, – sprawdzenia, czy Wynajmujący rzeczywiście posiada patenty i/lub kwalifikacje określone w jego tzw. „Żeglarskim CV”, niezbędnych do prowadzenia Jednostki Pływającej. – sprawdzenia, czy imię i nazwisko widniejące na umowie Wynajmu lub Wspólnego Żeglowania jest takie samo, jak na dokumencie tożsamości przedstawionym przez Czarterującego oraz na karcie płatniczej użytej do dokonania płatności za Wynajem lub Wspólne Żeglowanie przedstawionej w dniu Odbioru, – poinformowania Czarterującego w Ogłoszeniu i/lub umowie Wynajmu lub Wspólnego Żeglowania o wszelkich ograniczeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, – dostarczenia spółce Click&Boat podpisanej przez obie strony umowy wynajmu oraz wszelkich innych dokumentów umożliwiających spółce Click&Boat dokonanie czynności bankowych w odpowiedzi na procedurę anulowania płatności przez Czarterującego, Spółka Click&Boat może żądać od Właściciela zwrotu kwoty wynajmu w przypadku, gdy nie jest on w stanie dostarczyć właściwych dokumentów, Właściciel akceptuje i zobowiązuje się do wypełniania zobowiązań socjalnych i podatkowych wobec władz administracyjnych, w zależności od swojego statusu. Właściciel rozumie, że spółka Click&Boat jest zwolniona z obowiązku doradztwa i nie będzie domagał się ponoszenia przez spółkę Click&Boat odpowiedzialności z tego tytułu. Właściciel zobowiązany jest do dostarczenia Czarterującemu na jego żądanie faktury w wysokości Ceny Właściciela. Właściciel Profesjonalista zobowiązuje się również do nienamawiania Użytkowników Usług i/lub nieżądania od nich zawierania umów Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania bezpośrednio, z pominięciem rezerwacji przez Stronę internetową. 6.1.2. Szczególne zobowiązania Najemcy Najemca zobowiązuje się do: – posiadania na swoim koncie bankowym kwoty kaucji gwarancyjnej od chwili złożenia Oferty rezerwacji do upływu 24 godzin od daty zakończenia Wynajmu, – posiadania karty bankowej użytej do rezerwacji Jednostki Pływającej, – sprawdzenia, przed podpisaniem umowy Czarteru, stanu Jednostki Pływającej, ważności ewentualnych badań technicznych, sprawdzenia czy na pokładzie znajdują się urządzenia bezpieczeństwa zgodne z kategorią żeglugi, do której należy dana Jednostka Pływająca oraz czy posiada ona stosowne wyposażenie, – zapoznania się, jeśli to konieczne, z rejestrem kontroli specjalnych, – poinformowania spółki Click&Boat, poprzez konto Użytkownika, w terminie do 2 godzin od rozpoczęcia Czarteru i/lub Wspólnego Żeglowania, o wszelkich sporach i/lub niezgodnościach dotyczących Ogłoszenia i/lub Jednostki Pływającej w celu zablokowania płatności do chwili podjęcia przez Użytkowników decyzji o anulowaniu rezerwacji zgodnie z warunkami z artykułu 7 lub o jej kontynuowaniu, – zapłacenia wszelkich kary, nałożonych w związku z Czarterem na pierwsze wezwanie Właściciela, – usunięcia, na żądanie Właściciela, wszelkich naruszeń spowodowanych przez niego w trakcie trwania Czarteru, – posiadania patentów i/lub kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia Jednostki Pływającej na wybranym szlaku, – stawienia się w wyznaczonym czasie Rezerwacji na spotkanie z Właścicielem lub jego przedstawicielem, – podpisania umowy przy Odprawie i przejęcia Jednostki Pływającej – okrętowania na pokład wyłącznie takiej liczby osób, na jaką przewidziano znajdujące się na pokładzie urządzenia bezpieczeństwa, w tym skippera, – podczas żeglugi rekreacyjnej korzystania z jednostki w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu morskiego i celnego, z wyłączeniem jakichkolwiek działań związanych z handlem, zawodowym rybołówstwem, transportem, holowaniem itp. – niebycia medycznie niezdolnym do nawigowania, sterowania, eksploatowania i obsługi Jednostki Pływającej, – zwrócenia jednostki wraz z całym wyposażeniem Właścicielowi w takim samym stanie, jak na początku Czarteru, w odpowiednim stanie czystości oraz w ustalonym wcześniej terminie. – Najemca akceptuje i zobowiązuje się do wypełniania zobowiązań socjalnych w zależności od swojego statusu. W związku z tym, spółka Click&Boat udostępnia linki elektroniczne — dostępne z poziomu konta Użytkownika — do stron internetowych właściwych urzędów, umożliwiające dostosowanie się do ww. zobowiązań. – Najemca rozumie, że spółka Click&Boat jest zwolniona z obowiązku doradztwa i nie będzie domagać się ponoszenia przez spółkę Click&Boat odpowiedzialności z tego tytułu, 6.2. Zobowiązania spółki Click&Boat Spółka Click &Boat zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do: – zapewnienia właściwego działania Strony internetowej zgodnie z artykułem 9, – jak najszybszego odpowiadania na żądania Użytkowników związane z Usługą, – dokonania wpłaty na rzecz Właściciela zgodnie z warunkami z artykułu 8 przelewem na jego rachunek bankowy, – dokonania wpłaty kaucji gwarancyjnej na rzecz Właściciela zgodnie z warunkami z artykułu 5.7 przelewem na jego rachunek bankowy, – w stosownych przypadkach zwrotu wpłaty od Czarterującego zgodnie z warunkami z artykułu 7, – umożliwienia Użytkownikom pobrania z konta Użytkownika faktur dotyczących prowizji Click&Boat, a także dokumentu podsumowującego kwotę brutto otrzymaną z tytułu transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Usług i Strony internetowej w roku poprzednim, odpowiadającej Cenie Właściciela potrąconej o kwotę Prowizji Click&Boat, oraz w przypadku gdy ma to zastosowanie, kosztu usługi Boat-Manager i/lub zakup ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi w artykule 5.4. 7.1. Ze względu na działanie Siły Wyższej W przypadku wystąpienia okoliczności charakteryzujących przypadek siły wyższej w rozumieniu artykułu 11 każdy Użytkownik może żądać (i) przeniesienia rezerwacji na późniejszy termin lub (ii) anulowania rezerwacji po pisemnym udowodnieniu powstania tych okoliczności spółce Click&Boat, w terminie maksymalnie 12 godzin od daty Odbioru. W przypadku, gdy Wynajem lub Wspólne Żeglowanie obejmuje więcej niż jeden dzień, spółka Click&Boat nie dokonuje zwrotu Ceny dla Czarterującego, co Czarterujący akceptuje. Spółka Click&Boat nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. W przypadku anulowania ze względu na specjalny komunikat pogodowy uniemożliwiający wyjście w morze, w przypadku gdy rezerwacja obejmuje jeden dzień lub mniej, spółka Click&Boat zwróci w terminie piętnastu (15) dni, przelewem bankowym Czarterującemu Cenę dla Czarterującego pomniejszoną o Prowizję Click&Boat, zwrot ten nastąpi w formie faktury korygującej ważnej jeden rok. W związku z tym Właściciel nie otrzyma należnej mu kwoty (Cena Właściciela pomniejszona o prowizję Click&Boat). W przypadku dokonania rezerwacji u Właściciela Profesjonalisty, opisane powyżej warunki anulowania Click&Boat ze względu na pogodę nie mają zastosowania. W takim przypadku obowiązują warunki handlowe ustalone przez Właściciela Profesjonalistę. Właściciel Profesjonalista może oferować Czarterującemu zwrot lub zmianę terminu w zależności od ustalonych warunków handlowych. W przypadku zwrotu Właściciel Profesjonalista zwróci Cenę dla Czarterującego pomniejszoną o Prowizję Click&Boat, która zostanie zwrócona przez spółkę Click&Boat w formie faktury korygującej ważnej jeden rok. 7.2. Z przyczyn zależnych od Właściciela Właściciel może żądać anulowania Wynajmu lub Wspólnego Żeglowania, które zaakceptował wyłącznie w przypadku działania siły wyższej. W przypadku anulowania rezerwacji przez Właściciela z ważnych przyczyn osobistych zaakceptowanych przez spółkę Click&Boat, spółka Click&Boat będzie starała się zaoferować Czarterującemu we wskazanym okresie inną Jednostkę Pływającą. W przypadku braku alternatywnego rozwiązania zastosowanie mają artykuły 7.2.1 i 7.2.2. Po dwukrotnym niewłaściwym i nieuzasadnionym anulowaniu spółka Click&Boat zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika Właściciela zgodnie z warunkami z artykułu 13. Właściciel zostanie obciążony Prowizją Click&Boat. Należna kwota zostanie automatycznie i zgodnie z prawem pobrana przez spółkę Click&Boat przy kolejnej transakcji dokonanej przez Właściciela za pośrednictwem Strony internetowej lub Usługi. W przypadku, gdy żądanie anulowania rezerwacji przez Właściciela wynika z braku możliwości przedstawienia przez Czarterującego patentów lub udowodnienia kwalifikacji wymienionych w jego „Żeglarskim CV”, to jest ono uznawane za uzasadnione. Czarterujący nie może w żadnym wypadku żądać zwrotu kwoty Ceny dla Czarterującego. Właściciel otrzyma należną Cenę Właściciela pomniejszoną o Prowizję Click&Boat. 7.2.1. Z przyczyn zależnych od Właściciela Prywatnego W przypadku, gdy żadne rozwiązanie alternatywne nie będzie możliwe lub w przypadku, gdy żądanie anulowania rezerwacji przez Właściciela wynika z ewidentnego braku umiejętności żeglowania Czarterującego stwierdzonego w warunkach rzeczywistych przez Właściciela w dniu Odbioru (oprócz braku możliwości przedstawienia patentów lub udowodnienia posiadania kwalifikacji przez Czarterującego), to jest ono również uznawane za uzasadnione. Czarterujący otrzyma w terminie piętnastu (15) dni, przelewem bankowym, pełny zwrot Ceny dla Czarterującego pomniejszony o Prowizję Click&Boat. W związku z tym Właściciel Prywatny nie otrzyma Ceny Właściciela pomniejszonej o prowizję Click&Boat. 7.2.2. Z przyczyn zależnych od Właściciela Profesjonalisty W przypadku, gdy żadne rozwiązanie alternatywne nie będzie możliwe, albo w przypadku, gdy żądanie anulowania rezerwacji przez Właściciela wynika z ewidentnego braku umiejętności żeglowania Czarterującego stwierdzonego w warunkach rzeczywistych przez Właściciela w dniu Odbioru (oprócz braku możliwości przedstawienia patentów lub udowodnienia posiadania kwalifikacji przez Czarterującego), to jest ono również uznawane za uzasadnione. Czarterujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że może żądać zwrotu Ceny dla Czarterującego (pomniejszonej o Prowizję Click&Boat) wyłącznie bezpośrednio od Właściciela Profesjonalisty, a spółka Click&Boat nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel Profesjonalista zobowiązuje się do zwrotu Czarterującemu Ceny dla Czarterującego. 7.3. Z przyczyn zależnych od Czarterującego Czarterujący może anulować rezerwację zgodnie z warunkami anulowania określonymi przez Właściciela i zamieszczonymi w Ogłoszeniu jako dostępne opcję pod linkiem: https://www.clickandboat.com/pl/warunki-i-zasady Spółka Click&Boat zobowiązuje się do zwrotu Czarterującemu Ceny dla Czarterującego pomniejszonej o Prowizję Click&Boat w terminie maksymalnie piętnastu (15) dni, zgodnie z obowiązującymi warunkami anulowania. W przypadku wynajmu od Właściciela Profesjonalisty zastosowanie mają ustalone przez niego warunki anulowania opisane w Ogłoszeniu o Jednostce Pływającej. 7.3.1. W przypadku, gdy Jednostka Pływająca nie odpowiada Ogłoszeniu W przypadku, gdy Jednostka Pływająca nie odpowiada tej z Ogłoszenia zamieszczonego przez Właściciela Prywatnego, wówczas Czarterujący zgłasza to spółce Click&Boat przed dokonaniem Wynajmu przedstawiając stosowne dokumenty dowodowe. Czarterujący sam podejmuje decyzję o ewentualnym anulowaniu Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania. Jeśli zdecyduje o kontynuowaniu Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania, to w żadnym wypadku nie może żądać zwrotu Ceny dla Czarterującego, bez względu na przyczynę kontynuowania rezerwacji. Jeśli zdecyduje o anulowaniu Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania, spółka Click&Boat akceptuje na zasadach komercyjnych — co w żaden sposób nie upoważnia Użytkownika do pociągania spółki Click&Boat do jakiejkolwiek odpowiedzialności — zwrot Czarterującemu całej Ceny dla Czarterującego przelewem bankowym w terminie piętnastu (15) dni od dokonania anulowania. W przypadku, gdy Ogłoszenie zostało zamieszczone przez Właściciela Profesjonalistę, Czarterujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że może żądać zwrotu Ceny dla Czarterującego (pomniejszonej o Prowizję Click&Boat) wyłącznie bezpośrednio od Właściciela Profesjonalisty, a spółka Click&Boat nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 7.3.2. Ze względu na awarię w trakcie trwania Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania W przypadku, gdy umowa Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania została zawarta z Właścicielem Prywatnym i gdy Jednostka Pływająca uległa poważnej awarii (uszkodzeniu) w trakcie trwania Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania, co uniemożliwia korzystanie z niej zgodnie z przedmiotem umowy. W przypadku, gdy awaria taka skutkuje utratą użyteczności jednostki przez czas dłuższy niż dwadzieścia trzy (23) godziny, Czarterujący może unieważnić umowę. Nie uwzględnia się wypłaty żadnego odszkodowania. W przypadku, gdy awaria ma miejsce w trakcie trwania jednodniowego Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania, czas ten wynosi 2 (dwie) godziny. Czarterujący sam podejmuje decyzję o ewentualnym anulowaniu Wynajmu i/lub Wspólnym Żeglowaniu. Jeśli zdecyduje o kontynuowaniu Wynajmu i/lub Wspólnego Żeglowania, to w żadnym wypadku nie może żądać zwrotu Ceny dla Czarterującego, bez względu na przyczynę kontynuowania rezerwacji. W przypadku gdy postanawia on anulować Wynajem i/lub Wspólne Żeglowanie, które następuje: – przed dokonaniem zapłaty Ceny Właściciela (po odliczeniu Prowizji Click&Boat), spółka Click&Boat akceptuje na zasadach komercyjnych — co w żaden sposób nie upoważnia Użytkownika do pociągania spółki Click&Boat do jakiejkolwiek odpowiedzialności — zwrot Czarterującemu całej Ceny dla Czarterującego, proporcjonalnie do niezrealizowanego czasu rezerwacji, przelewem bankowym w terminie piętnastu (15) dni od dokonania anulowania, – po dokonaniu wpłaty Ceny Właściciela (po odliczeniu Prowizji Click&Boat), właściciel zobowiązuje się do zwrotu Czarterującemu Ceny dla Czarterującego przelewem bankowym w terminie piętnastu (15) dni. W przypadku, gdy Ogłoszenie zostało zamieszczone przez Właściciela Profesjonalistę, Czarterujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że może żądać zwrotu Ceny dla Czarterującego (pomniejszonej o Prowizję Click&Boat) wyłącznie bezpośrednio od Właściciela Profesjonalisty, a spółka Click&Boat nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 7.4. Z przyczyn zależnych od spółki Click&Boat W niektórych przypadkach spółka Click&Boat może sama anulować rezerwację (wstrzymanie współpracy z Właścicielem, nieprzestrzeganie zobowiązań przez Użytkowników itd.). Spółka Click&Boat dokona wówczas wszelkich starań, by zaoferować Czarterującemu alternatywne rozwiązanie. W przypadku braku takiej możliwości Czarterującemu zostaną zwrócone wszelkie wpłacone przez niego kwoty, a spółka Click&Boat nie będzie ponosić z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 8. Dokonywanie płatności za Wynajem lub Wspólne Żeglowanie Po potwierdzeniu oferty rezerwacji przez Właściciela Czarterujący dokonuje płatności Ceny dla Czarterującego za każdą rezerwację, z góry, kartą bankową za pośrednictwem Strony internetowej, poprzez portal płatniczy Stripe lub Dalenys. W drodze wyjątku i z zastrzeżeniem wyraźnej zgody ze strony spółki Click&Boat Użytkownik może dokonać płatności przelewem bankowym. Czarterujący dokonuje jednorazowo płatności Ceny dla Czarterującego. W drodze wyjątku Czarterujący może dokonać płatności w dwóch transzach, w przypadku gdy: – kwota za Wynajem i/lub Wspólne Żeglowanie wynosi więcej niż pięćset (500) euro brutto, a – Wynajem i/lub Wspólne Żeglowanie rozpoczyna się później niż czterdzieści pięć (45) dni po dokonaniu rezerwacji. W takim przypadku Czarterujący wpłaca zaliczkę kwoty określonej w warunkach anulowania Ogłoszenia ustalonych przez Właściciela Prywatnego, a pozostałą kwotę w terminie trzydziestu (30) dni przed datą Odbioru. W przypadku, gdy Czarterujący nie wpłaci całej Ceny dla Czarterującego w terminie do dwudziestu pięciu (25) dni przed datą Odbioru, to Wynajem i/lub Wspólne Żeglowanie zostaje automatycznie i zgodnie z prawem anulowane przez spółkę Click&Boat. Bez względu na warunki anulowania określone przez Właściciela Prywatnego w Ogłoszeniu, Czarterujący nie otrzyma zwrotu wpłaconej zaliczki. W takim przypadku spółka Click&Boat zobowiązuje się do dokonania przelewu Ceny Właściciela na jego konto, pomniejszonej o Prowizję Click&Boat oraz — w stosownych przypadkach — płatności za usługę Boat-Manager, w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia czarteru, chyba że w ciągu 14 godzin przed datą Odbioru jachtu do spółki Click&Boat wpłynie reklamacja. Czas otrzymania środków zależy od Twojego obszaru geograficznego i godzin otwarcia banku. W przypadku wynajmu od Właściciela Profesjonalisty, spółka Click&Boat stosuje określone przez niego warunki regulaminu. W przypadku, gdy Ogłoszenie zamieszczone jest przez Właściciela Profesjonalisty, Czarterujący może wpłacić Cenę dla Czarterującego w dwóch transzach, zgodnie z regulaminem ustalonym przez ww. Właściciela. W przypadku, gdy Czarterujący nie wpłaci całej Ceny dla Czarterującego w terminie do dwudziestu pięciu (25) dni przed datą Odbioru, to Wynajem i/lub Wspólne Żeglowanie zostaje automatycznie i zgodnie z prawem anulowane przez spółkę Click&Boat. Bez względu na warunki anulowania określone przez Właściciela Profesjonalisty w Ogłoszeniu, Czarterujący nie otrzyma zwrotu wpłaconej zaliczki. Po otrzymaniu wpłaty od Najemcy spółka Click&Boat wpłaci Właścicielowi Profesjonaliście jego Cenę Właściciela, potrącając z pierwszej wpłaty Prowizję Click&Boat. Czarterujący akceptuje fakt, że w przypadku dokonania rezerwacji u Właściciela Profesjonalisty, w przypadku żądania jakiegokolwiek zwrotu powinien zwrócić się bezpośrednio do Właściciela Profesjonalisty. Spółka Click&Boat wystawi Właścicielowi fakturę na kwotę Prowizji Click&Boat, możliwą do pobrania bezpośrednio z konta Użytkownika. W przypadku wynajmu od Właściciela Profesjonalisty Czarterujący powinien żądać faktury bezpośrednio od niego. 9. Dostępność Usługi i Strony internetowej Spółka Click&Boat zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by Usługa oraz Strona internetowa były dostępne przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, bez przerw innych niż niezbędne do celów konserwacyjnych i rozwojowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zarówno Strona internetowa, jak i Usługa, podobnie jak każda inna aplikacja komputerowa, mogą posiadać usterki powodujące nieprawidłowe działanie, błędy lub przerwy w działaniu, co w szczególności może być spowodowane problemami z połączeniem. W związku z tym, spółka Click&Boat w żadnym wypadku nie gwarantuje Użytkownikowi, że Strona internetowa oraz Usługa będą dostępne w sposób ciągły. Użytkownik w żadnym wypadku nie może pociągać do odpowiedzialności spółki Click&Boat z powodu usterek, nieprawidłowego działania, błędów lub przerw w działaniu, nawet w przypadku, gdy mogą one powodować jakiekolwiek szkody. 10. Zakres odpowiedzialności 10.1. Ograniczenie odpowiedzialności Spółka Click&Boat przypomina, że nie jest stroną umowy Wynajmu ani Wspólnego Żeglowania, zawieranej pomiędzy Użytkownikami. W wyniku wystąpienia szkody, Użytkownik w żadnym wypadku nie może pociągać do odpowiedzialności spółki Click&Boat. Spółka Click&Boat nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie opóźnieniami ani za rozstrzyganie sporów pomiędzy Użytkownikami. Spółka Click&Boat nie ponosi ponadto żadnej odpowiedzialności za ewentualną niewystarczającą ilość środków na rachunku bankowym Czarterującego ani za wszelkie spory pomiędzy Właścicielem a Czarterującym dotyczących zapłaty Właścicielowi kaucji gwarancyjnej. Z zastrzeżeniem wyjątków od odpowiedzialności określonych w niniejszych OWU, ustala się, że w każdym przypadku i bez względu na przyczynę odpowiedzialność spółki Click&Boat związana z działaniem Strony internetowej lub Usługi nie może przekraczać – z wyjątkiem rażącego niedbalstwa – całkowitej kwoty z faktury za Wynajem lub Wspólne Żeglowanie wystawionej przez spółkę Click&Boat Użytkownikowi, z której wynika zdarzenie powodujące wystąpienie odpowiedzialności spółki Click&Boat. Spółka Click&Boat w żadnym wypadku nie jest zobowiązana do naprawienia szkody pośredniej, nawet jeśli została poinformowana o jej wystąpieniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że warunki cenowe związane z Usługą ustalono w oparciu o wymienione powyżej ograniczenia i wyłączenia, bez których zawarcie umowy ze spółką Click&Boat byłoby niemożliwe. 10.2. Wyłączenia odpowiedzialności Oprócz przypadków przewidzianych w niniejszych OWU, a w szczególności w artykułach 5.1 i 9, odpowiedzialność spółki Click&Boat zostaje wyłączona w przypadku: – niezgodnego lub nielegalnego korzystania ze Strony internetowej i/lub Usługi przez Użytkownika, – braku dostępności Strony internetowej i/lub Usługi zgodnie z artykułem 9 powyżej, – podstępnego działania osób trzecich na Stronie internetowej i/lub Usłudze, – niezgodności stanu faktycznego Jednostki Pływającej z Ogłoszeniem, – nieprzestrzegania formalności administracyjnych i sanitarnych przez Użytkownika (w szczególności podczas żeglowania poza terytorium Francji). Ponadto spółka Click&Boat nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z przestrzeganiem przez Użytkowników ich zobowiązań socjalnych i podatkowych w zależności od posiadanego przez nich statusu i/lub nie ma w tym zakresie żadnych zobowiązań doradczych wobec Użytkowników. 10.3. Linki Strona internetowa może zawierać linki do innych stron lub źródeł internetowych. Spółka Click&Boat nie ma kontroli nad tymi Stronami ani źródłami zewnętrznymi. W związku z tym spółka Click&Boat nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie tych Stron oraz źródeł zewnętrznych ani żadnej odpowiedzialności za Treści, reklamy, produkty, Usługi ani za żadne inne elementy, które się na nich znajdują. Ponadto spółka Click&Boat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za domniemane lub rzeczywiste szkody albo straty wynikające lub powiązane z dostępem, korzystaniem albo zaufaniem do Treści lub Usług dostępnych na tych Stronach internetowych lub źródłach zewnętrznych. Spółka Click&Boat nie ponosi odpowiedzialności za utworzone przez siebie linki. Wszelkie trudności wynikające z użycia utworzonych linków należy kierować do administratora lub webmastera danej Strony internetowej. 11. Siła wyższa Strony postanawiają, że za przypadek siły wyższej należy uznać w szczególności: – specjalne komunikaty pogodowe uniemożliwiające wyjście w morze, – zmiany ustaw i przepisów, – katastrofy naturalne, pożary, burze, powodzie, wojny i akty terroryzmu, wewnętrzne strajki w przedsiębiorstwie, choroby, przepięcia i porażenia elektryczne, awarie systemu chłodzenia i sprzętu informatycznego, zablokowanie lub spowolnienie sieci łączności elektronicznej oraz – ogólnie wszelkie nieprzewidziane i niezależne od woli spółki Click&Boat i Użytkowników zdarzenia. 12. Poufność Spółka Click&Boat zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji gromadzonych na potrzeby utworzenia konta Użytkownika. Spółka Click&Boat zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych danych otrzymanych od Użytkownika do celów innych niż na potrzeby świadczenia Usługi, a w szczególności do nieodsprzedawania danych osobom trzecim w celach handlowych, chyba że ich wykorzystanie wymagane jest przez prawo lub władze administracyjne lub sądowe. 13. Zawieszenie / Wypowiedzenie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka Click&Boat ma prawo zawiesić dostęp do Usługi lub wypowiedzieć warunki umowy z Użytkownikiem lub, zgodnie z prawem, usunąć konto Użytkownika po poinformowaniu go drogą elektroniczną bez żadnych dodatkowych formalności, bez względu na przyczynę, a w szczególności: – w przypadku niezgodnego lub nielegalnego korzystania z Usługi, a w szczególności w przypadku problemów z płatnością (w tym podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy), – w przypadku nieprzestrzegania OWU, – w przypadku więcej niż dwukrotnego anulowania rezerwacji, z wyłączeniem przypadków działania siły wyższej, zgodnie z warunkami zawartymi w artykule 7, – w przypadku wielu negatywnych ocen wystawionych przez innych Użytkowników lub w przypadku niezgodności Jednostki Pływającej z Ogłoszeniem, – w przypadku zamknięcia Strony internetowej i/lub Usługi przez spółkę Click&Boat. W związku z tym Użytkownik zobowiązuje się do nietworzenia nowego konta Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z konta Użytkownika zgłaszając to drogą elektroniczną na adres contact@clickandboat.com. Zobowiązuje się jednak do utrzymania i zapewnienia bieżących lub zatwierdzonych rezerwacji. 14. Dane osobowe Zgodnie z artykułem 5.2, Click&Boat może przekazywać dane osobowe do jednej ze swoich spółek zależnych, w tym do www.nautal.com, www.ocean-evasion.com, www.scansail.de, w następujących celach: zarządzanie płatnościami między Użytkownikami, wykrywania i badania nieuczciwych lub nielegalnych działań oraz aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, które Właściciel akceptuje. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zwykłego oświadczenia złożonego do francuskiego urzędu ds. ochrony danych osobowych (CNIL) dnia 27 marca 2014 r. pod numerem 1753933v0. Administratorem danych osobowych jest Pani Laura Tavernaro. Zgodnie z ustawą o informatyce i swobodach nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., wydanymi do niej dekretami wykonawczymi oraz zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany, poprawiania i usuwania dotyczących go danych osobowych, z którego może skorzystać, przesyłając e-mail na adres dataprivacy@clickandboat.com. W zależności od wyboru dokonanego podczas tworzenia konta Użytkownika, Użytkownik może otrzymywać oferty handlowe od spółki Click&Boat. W przypadku gdy Użytkownik nie chce ich już otrzymywać, może w każdej chwili wysłać rezygnację na adres contact@clickandboat.com. Spółka Click&Boat gromadzi niektóre dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem oraz informacjami zawartymi w Polityka prywatności. Korzystanie ze Strony internetowej lub aplikacji oraz zarejestrowanie się jako członek oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację warunków przetwarzania danych osobowych. 15.1 Własność intelektualna i prawa autorskie Click&Boat „Click&Boat” oraz logo znajdujące się na stronie internetowej są znakiem towarowymi i w całości stanowią własność spółki Click&Boat. Użytkownikowi nie udziela się żadnej licencji. Spółka Click&Boat jest posiadaczem praw własności intelektualnej do Usługi i Strony internetowej, a w szczególności praw obejmujących elementy oprogramowania, ergonomię, układ, elementy graficzne logo oraz projekt Strony internetowej. Użytkownikowi zabrania się naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej posiadanych przez spółkę Click&Boat. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści oraz gwarantuje spółce Click&Boat poniesienie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia związane z Treścią, dotyczące naruszenia praw osób trzecich i obowiązujących przepisów oraz zobowiązuje się do wynagrodzenia spółce Click&Boat wszelkich szkód, które może ona ponieść oraz zwrotu odszkodowań, kosztów, a w szczególności kosztów doradztwa. Każdy Użytkownik udziela niewyłącznego prawa do bezpłatnego powielania, prezentowania, modyfikowania, tłumaczenia, adaptacji i sublicencjonowania Treści na czas trwania praw autorskich, na całym świecie, na każdym innym nośniku cyfrowym, analogowym lub papierowym, do celów komercyjnych lub niekomercyjnych. 15.2. Własność intelektualna i prawa autorskie Użytkowników i osób trzecich Click&Boat szanuje prawa własności intelektualnej i prosi swoich Użytkowników o podjęcie takich samych zobowiązań. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich innych Użytkowników, a także osób trzecich, określonych w Prawie własności intelektualnej. Click&Boat zastrzega sobie prawo do dezaktywacji lub zamknięcia konta, lub dostępu Użytkowników, którzy naruszają lub są wielokrotnie oskarżani o naruszenie praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej innych osób. Click&Boat zajmie się skargami dotyczącymi naruszenia praw autorskich popełnionych przez Użytkownika po zgłoszeniu skargi przez składającego, który musi przesłać zawiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich w odpowiednim formularzu na adres contact@clickandboat.com. 16. Autonomia i podzielność klauzul W przypadku gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych OWU zostanie uznane za nieważne na mocy ustawy, rozporządzenia lub prawomocnego wyroku sądu, to pozostałe postanowienia zachowują ważność oraz zakres stosowania w zakresie dozwolonym przez ww. decyzję. Ponadto fakt, że strona nie powołuje się na naruszenie przez drugą stronę któregokolwiek z przepisów niniejszych OWU nie oznacza zrzeczenia się przez nią takiego naruszenia w przyszłości. 17. Wskaźniki połączenia W celu ułatwienia poruszania się po Stronie internetowej, podczas dostępu do Strony internetowej w pamięci lub na dysku twardym urządzenia Użytkownika mogą być instalowane automatycznie i okresowo przechowywane wskaźniki połączenia (pliki „local storage” lub „cookies”). Wskaźniki połączenia służą do rejestrowania informacji dotyczących korzystania ze Strony internetowej (takich jak odwiedzane strony, data i godzina wejścia na stronę itp.). Użytkownik może wyłączyć rejestrowanie wskaźników połączenia w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to jednak usunięcie wszystkich wskaźników połączenia używanych przez przeglądarkę, w tym wykorzystywanych przez inne strony internetowe, co może spowodować zmiany lub utratę niektórych ustawień lub informacji. Usunięcie wskaźników połączenia może powodować zmiany, a nawet uniemożliwiać poruszanie się Użytkownika po Stronie internetowej. Należy zapoznać się z poradami dotyczącymi zmiany opcji w zależności od używanej przeglądarki, dostępnymi na stronie internetowej CNIL: www.cnil.fr. 18. Publikacja – hosting Nazwisko dyrektora publikacji: Pan Edouard Gorioux. Nazwa hostingu: Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 http://aws.amazon.com 19. Prawo właściwe Niniejsze OWU podlegają wyłącznie przepisom prawa francuskiego. W przypadku braku Umowy zawartej pomiędzy Czarterującym a Właścicielem, spółka Click&Boat nie będzie uwzględniała żadnych reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać spółce Click&Boat w terminie 24 godzin od objęcia Jednostki Pływającej na adres contact@clickandboat.com. Spółka Click&Boat nie jest stroną umowy wiążącej Czarterującego i Właściciela, a jej rola ogranicza się do pomocy obu stronom w zawarciu ugody.

Zamknij