Click&Boat App
Registrera dig Logga in Hjälp Registrera din båt Fråga om en offert

Allmänna Villkor

"Click&Boat" allmänna användningsvillkor De allmänna användningsvillkor som framgår nedan är en översättning som lämnas för att underlätta användares förståelse av Tjänsten. 1.1 Definitioner I dessa allmänna användningsvillkor har nedan begrepp följande betydelse närhelst dessa skrivs med versaler, oavsett om de används i singular eller plural. "Annons": ett hyres- eller medseglingserbjudande som publicerats på Sajten av en Ägare, "Båtansvarig": en förmedlande conciergetjänst för Ägare som täcker Inventering på Båten innan och efter användning vid slutförande av Hyresavtal och mottagande av Hyrestagare för Ägarens räkning, "AA": dessa allmänna användningsvillkor, "Click&Boat": ClickandBoat, ett förenklat aktiebolag med ett kapital på 6 143 €, med säte på Peniche West River, 10, quai du 4 septembre 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrike, registrerat i Paris handels- och företagsregister under nummer 801 157 256 och med ORIAS, det franska försäkringsförmedlarregistret, under nummer 15 005 093, "Medsegling": seglingsverksamhet där kostnaderna för ägande, underhåll och användning av Båten delas. Bidraget, som beräknats av Ägare på eget ansvar, måste vara strängt begränsat till en andel av dessa kostnader. Ägare åtar sig att inte erhålla någon vinst från denna verksamhet. De bekräftar och godtar att mottagande av eventuella belopp utöver faktiska delade kostnader kan komma att innebära Medseglingsarrangemangets återkvalificering som en transportverksamhet, i vilket fall Click&Boat avsäger sig eventuellt ansvar för följder, "Click&Boat Provision": en procentuell provision som omfattas av Ägarpriset som ska betalas av Ägare som en avgift för tjänsten. Beloppet för denna provision kan komma att variera, enligt avtalsöverenskommelse mellan Click&Boat och Ägare. "Click&Boat Avgifter" betyder avgifter som hänför sig till drift av vår plattform som gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster såsom kundsupport under din resa. Moms ingår. "Innehåll”: eventuell text, grafik, bilder, videor, information eller annat material som Användare postar, laddar upp, publicerar, skickar in, överför eller inkluderar i deras Annonser eller Användarkonton för att tillgängliggöra dem på Sajten, "Båt": samtliga sjöfarkoster som erbjuds för uthyrning på Sajten (segelbåtar, motorbåtar, skutor, katamaraner, vattenskotrar, och så vidare), ”Hyrestagare": samtliga fysiska eller juridiska personer som bokar en Båt för Uthyrning eller Medsegling, "Uthyrning": uthyrning av en Båt av en Ägare till en Hyrestagare, vid hamnen eller till havs, "Ytterligare alternativ": eventuella alternativ som tas ut av Hyrestagaren utöver Ägarpriset (avgifter för sängkläder, städning, och så vidare), ”Startdatum": avser att ta ansvar för Båten eller anlända till Båten på Uthyrningens och/eller Medseglingens första dag, Städtider, påfyllning av bränsle och Inventarier innan och efter användning utgör en viktig del av hyresperioden som fastslås i avtalet. "Inventering innan användning": betyder handlingen som beskriver båtens skick vid tidpunkten för Startdatum som ska äga rum mellan Hyrestagare och Ägare (eller deras företrädare) vid tidpunkten för överlämnande av båten. Den måste vara så komplett som möjligt, med underlag i form av bilder och kommentarer, och undertecknas av bägge parter innan Båtens avgång, på avtalet som lämnas av Ägaren eller via Click&Boat Ansökan. "Inventering efter användning: betyder handlingen som beskriver Båtens skick vid slutet av Uthyrningen, och måste kompletteras av en skaderapport i händelse av ett anspråk. Den måste vara så korrekt som möjligt. ”Uthyrningspris": priset som visas av Annonsen med undantag för Ytterligare alternativ. Såvida inte annat specificeras av Annonsen, omfattar Uthyrningspriset inte Båtens förtöjning vid hamnen eller bränsle. ”Ägarpris”: priset som bestäms fritt av Ägare vid tidpunkten för publicering av deras Annonser, inklusive Click&Boats Provision, ”Ägare”: samtliga fysiska personer (yrkes- eller privatperson) eller juridisk person som kan styrka fullt ägande av en Båt vid Click&Boats och/eller en Hyrestagares första begäran. Detta avser i sin tur även Ägares företrädare, som måste styrka förekomst och omfattning av det bemyndigande de beviljats, ”Professionell Ägare”: eventuella ägare som använder Tjänsten på yrkesmässig basis, vars verksamhet meddelats bolagsregistret i enlighet med gällande bestämmelser på den ort, i den region eller land där Professionella Ägare bedriver sin verksamhet. ”Privat Ägare”: En ägare som inte använder Tjänsten på yrkesmässig basis i enlighet med gällande bestämmelser på den ort, i den region eller det land där Privata Ägare bedriver verksamhet. "Tjänst”: både (i) tjänsten att sätta Ägare och Hyrestagare i kontakt med varandra för att underlätta Medsegling eller Uthyrning av Båtar vid hamnen eller till havs, och (ii) verktyget för att hantera bokningar och betalningar Användare emellan, ”Sajt”: både webbsidan www.clickandboat.com och den mobila applikationen "Click&Boat", ”Användare”: samtliga användare av Sajten och Tjänsten oavsett om Ägare eller Hyrestagare. ”Väderavbokning”: avser avbokning av en bokning i en dag eller mindre på grund av en särskild väderleksrapport. 2. Godtagande av AA Användning av Tjänsten och Sajten är föremål för dessa AA. AA utgör ett avtal som reglerar förhållandet mellan Användare och Click&Boat. De ersätter samtliga tidigare föreskrifter och utgör Click&Boat samt Användarens samtliga rättigheter och skyldigheter med avseende på deras ändamål. Parterna överenskommer att AA, ska äga företräde i händelse av eventuell avvikelse mellan information på Sajten och AA. Användare ska fullt ut och förbehållslöst anses ha godkänt dessa AA när de markerar rutan ”Jag godkänner de allmänna användningsvillkoren” vid skapande av sina Användarkonton eller när de registrerar sig för ett erbjudande. Det är inte möjligt att skapa ett Användarkonto eller använda Tjänsten såvida inte denna ruta markeras vilket Användare bekräftar. Click&Boat förbehåller sig rätten att när som helst ändra AA i vilket fall ändringarna träder i kraft när de publiceras på Sajten. Fortsatt användning av Sajten utgör Användares implicita godkännande av den senast uppdaterade versionen av AA. 3. Ändamålet med Tjänsten Tjänsten består av att sätta Ägare och Hyrestagare i kontakt med varandra för att underlätta Medsegling eller Uthyrning av Båtar och hantering av betalningar mellan Användare. Samtliga användare förstår och godkänner att Click&Boat är och förblir tredje part till avtal som överenskommits mellan Ägare och Hyrestagare. I egenskap av sådan kan Click&Boat inte tvingas fullgöra Användares skyldigheter i deras ställe och kan inte hållas ansvarig för eventuella överträdelser av Användare med avseende på deras avtalsenliga förpliktelser. Inom ramen för förhållanden mellan Hyrestagare och Professionella ägare, ska Professionella ägares hyresavtal äga företräde framför hyresavtalet som tillhandahållits av Click&Boat. Samtliga Användare åtar sig att rätta sig efter villkoren som omfattas av avtal som utfärdats av Professionella ägare. 4. Åtkomst till Tjänsten Användare av Click&Boat-plattformen åtar sig att lämna korrekt information. Click&Boat avsäger sig eventuellt ansvar såvitt avser bekräftande av identitet och information som lämnats av Användare. I en strävan efter öppenhet och för att förebygga bedrägeri kan Click&Boat, under tillämplig lagstiftning, kräva att Användare lämnar officiell identifiering eller annan information, eller underkastar sig andra kontroller som utformats för att verifiera Användares identitet och bakgrunder, och syna tredje parts-databaser eller andra informationskällor. 4.1 Rättsförmåga Tjänsten är reserverad för fysiska personer som är myndiga, emanciperade minderåriga som åtnjuter fullständig rättsförmåga och juridiska personer som förbehållslöst kan underkasta sig dessa AA. 4.2 Tillgång/tillgänglighet För att kunna använda sina konton måste Användare ha en e-postadress och ett mobiltelefonnummer som är giltigt under hela användningen av Tjänsten. 5. Användning av Tjänsten 5.1 Att skapa ett Användarkonto För att kunna använda Tjänsten måste Användare först skapa ett Användarkonto genom att följa proceduren som visas på Sajten och/eller sänds till dem via e-post. Användare kommer i synnerhet att behöva lämna yacht-CV:ar. Användare är ensamt ansvariga för att bevara sekretessen med avseende på deras åtkomstkoder till deras e-postadresser och Användarkonton. Click&Boat avsäger sig allt ansvar om Tjänsten används av andra än Användaren själv, eller individer som bemyndigats av dem med förfogande av deras inloggningsuppgifter och lösenord. När användare glömmer sina inloggningsuppgifter eller lösenord, eller om dessa används obehörigt av en tredje part, åtar sig användaren att omedelbart informera Click&Boat genom att använda vårt kontaktformulär i hjälpcentret. Användare åtar sig att uppdatera sina kontaktuppgifter på Sajten om de ändrar sina e-postadresser och/eller mobilnummer. 5.2 Publicering av en Annons Samtliga Båtägare kan fritt publicera en eller flera Annonser för att erbjuda en båt för ”medsegling” (det vill säga delad segling) eller uthyrning, i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1.1. Båtägare åtar sig att publicera annonser som på ett riktigt sätt beskriver tjänsterna som erbjuds (i synnerhet Pris, Båtens Skick, och så vidare). Genom att markera rutan ”Jag godkänner villkoren” vid skapande av ett Användarkonto eller i samband med publicering av en annons, förstår och godtar Ägaren att hans eller hennes Annons också kan komma att publiceras på webbsidor eller appar som tillhör ett eller ytterligare företag inom Click&Boat-koncernen, inklusive www.clickandboat.com, www.nautal.com, www.ocean-evasion.com, www.scansail.de, samt de åtskilliga domäner som hänför sig till dessa webbsidor och appar. Varje Båtägare är ensamt ansvarig för innehållet i Annonser som publiceras på Webbsidan och för riktigheten och sanningsenligheten i informationen som omfattas av Annonsen. Professionella Båtägare påminns också om att de måste respektera konsumentlagar och i synnerhet avstå från vilseledande marknadsföring, som kan bestraffas med högst två års fängelse och en bot om 300 000 euro (artikel L132-2 i franska konsumentlagen). För Professionella Båtägare som presenterar sig själva som icke-professionella ägare, eller som i Annonsen införlivar information som inte hänför sig till de reella tjänster som erbjuds, utgör det vilseledande affärsmetoder. Tjänsten som erbjuds av Click & Boat är begränsad till att föra samman båtägare med hyrestagare. Click & Boat kan, under dessa omständigheter, inte hållas ansvarigt för den vilseledande eller felaktiga naturen av en annons. Click & Boat agerar inte som garant för eventuella Användare, Båtar eller Annonser. Annonsen måste innehålla åtminstone en bild av Båten och specificera: - Båtens egenskaper och var den befinner sig, - om förtöjning i registreringshamnen omfattas av Uthyrningen och/eller Seglingsavtalet. - yachtkvalifikationer som krävs för dess användning i händelse av en Uthyrning eller om närvaro av en professionell seglare behövs, - de datum Båten är tillgänglig, - det dagliga Ägarpriset som valts i enlighet med tillgängliga datum, - beloppet som ska betalas per timme eller per dag vid försening med att återlämna Båten, - beloppet som avser eventuell säkerhetsdeposition som krävs för Båtuthyrningen, - eventuella ytterligare kostnader (sängkläder, städning), - villkor för avbokning av Uthyrningen eller Medseglingsarrangemanget som fastställts av Ägaren i enlighet med alternativen som framgår av artikel 7.3. När det gäller Uthyrningar bestäms Ägarpris fritt av Ägaren. Det omfattar Click&Boats Provision. Med ett Medseglingsarrangemang, garanterar Ägaren att Ägarpriset är strängt begränsat till en andel av kostnaderna för ägande, underhåll och användning av Båten. Ägare åtar sig att inte erhålla någon vinst från denna verksamhet. Ägare bekräftar och godtar att erhållande av eventuella belopp utöver de faktiska kostnaderna kan komma att innebära återkvalificering av Medseglingsarrangemanget som en transportverksamhet, i vilket fall Click&Boat avsäger sig eventuellt ansvar för följder. Professionella ägare garanterar att Ägarpriset som mest är lika med det allmänna priset som visas i någon annan plattform eller publicering, eller på deras egna webbsidor. I Annonsen som publiceras på Sajten visar Click&Boat Uthyrningspriset som motsvarar det totala priset i euro som ska betalas av Hyrestagare, vilket omfattar (i) Ägarpriset, (ii) om tillämpligt, ytterligare kostnader som uttryckligt åsyftas i Annonsen. Det här priset omfattar samtliga skatter exklusive bränslekostnader, såvida inte annat framgår av Annonsen. I samband med Uthyrningen förstår, bekräftar och godtar Användare att endast Båten omfattas av Hyresavtalet, med undantag för förtöjning som reserveras av Ägaren för Båten i registreringshamnen. Hyrestagare har emellertid rätt att använda denna förtöjning kostnadsfritt för Båten genom hela Hyresavtalet när denna möjlighet uttryckligen framgår av Annonsen. 5.3 Försäkring 5.3.1 Ägare Ägare åtar sig att enbart erbjuda Båtar som omfattas av försäkring till Uthyrning och/eller Medseglingsverksamhet, oberoende av Användares nationalitet, fastställt seglingsområde och/eller Båtens vanliga registreringshamn. Ägare åtar sig således att informera aktörer som tillhandahåller deras årliga fritidsbåtsförsäkring om deras Uthyrning eller Medseglingsverksamhet. Click&Boat kan tillhandahålla daglig försäkring genom ett avtal om allriskförsäkring för fritidsbåtar med dess partnerförsäkringsgivare. Ägare som tecknar denna försäkring åtar sig i sådana fall att godta, samt att följa partnerförsäkringsgivarens allmänna villkor, vilka kan granskas via dessa länkar: https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CG_AXA_France-FLOTTE-plaisance-11-2013.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CP-AXA-Saison-2016-V_membres.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/insurances/allianz/Dispositions_generales_-_Allianz_-_2019.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/Allianz-Attestation_d_assurance_2016.pdf https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/insurances/allianz/Dispositions_particulieres_-_Allianz_-_2019.pdf Ägare tecknar denna försäkring vid tidpunkten för publicering av deras Annonser. Försäkringen gäller då automatiskt varje gång som Båten bokas via Sajten. Teckning av denna försäkring innebär att Användare rättar sig efter dessa AA, och i synnerhet undertecknande av ett Hyresavtal som innehåller en Inventering innan och efter användning av Båten. Beloppet som ska betalas för denna försäkring debiteras direkt av Click&Boat för partnerförsäkringsgivarens räkning från den andel av Priset som betalats till Ägaren i enlighet med villkoren i artikel 8. 5.3.2 Hyrestagare Vid bokningstillfället erbjuder Click&Boat Hyrestagare möjligheten att teckna ytterligare en personförsäkring med partnerförsäkringsgivaren Mondial Assistance/ Allianz Assistance. Hyrestagaren bekräftar att han eller hon förbehållslöst läst och förstått samtliga garantier som framgår av avtalet så snart som han eller hon markerar rutan, ”Jag godtar de Allmänna användningsvillkoren, Avbokningsvillkoren, Försäkringsvillkoren” vid tidpunkten för tecknande av erbjudandet. Allmänna samt speciella villkor kan läsas genom att klicka på nedan länk: https://static1.clickandboat.com/v1/o/docs/CLICKANDBOAT_Convention_07122020_EN.pdf 5.4. Hyrestagares bokningserbjudande På Sajten väljer Hyrestagare Startdatum och Slutdatum för en Båt, en Uthyrning eller Medsegling samt, där så är tillämpligt, eventuella ytterligare alternativ som föreslagits av Ägaren i Annonsen i fråga. Detta alternativ utgör ett Bokningserbjudande för Båten (”Bokningserbjudandet”). När Hyrestagare lämnar ett Bokningserbjudande skriver de in sina bankuppgifter och åtar sig att (i) förskottsbetala beloppet för Uthyrningspriset genom debet- eller kreditkort (se artikel 8), samt (ii) medge att Click&Boat begär avdrag för säkerhetsdepositionen från deras bankkonton i enlighet med villkoren som framgår av artikel 5.7. Ägare har sedan upp till 72 timmar på sig att godta eller att tacka nej till detta erbjudande. Efter denna period utgår Bokningserbjudandet och Hyrestagaren debiteras inte. Ägare kan godkänna eller tacka nej till ett Bokningserbjudande enligt eget gottfinnande. 5.5. Båtbokningar Beloppet för Uthyrningspriset hålls på ett spärrkonto tills Ägaren faktiskt erhållit betalning eller Hyrestagaren ersatts. När beloppet som avser Uthyrningspriset väl dragits från Hyrestagarens bankkonto och Hyrestagaren har medgett avdraget av säkerhetsdepositionen, meddelar Click&Boat varje Användare om den andra Användarens person- och kontaktuppgifter. Användare åtar sig att använda denna information endast i samband med Uthyrningen eller Medseglingsarrangemanget, och att inte ta direkt kontakt i framtiden i ljuset av att ha ingått ett Uthyrnings- eller Medseglingsavtal. På Startdatum åtar sig Ägare och Hyrestagare att genomföra en Inventering innan användning i närvaro av bägge parter, och att underteckna ett Uthyrning- eller Medseglingsavtal tillsammans. Vid utgången av Uthyrnings- eller Medseglingsavtalet, åtar sig Ägare och Hyrestagare att genomföra en Inventering efter användning i närvaro av bägge parter. När Hyrestagaren inte dyker upp vid den tid som bestämts för återlämnande av Båten, måste Hyrestagaren betala den förseningsavgift som framgår av Annonsen till Ägaren. 5.6. Säkerhetsdeposition Ägaren kan komma att kräva en säkerhetsdeposition för Uthyrning av Båten. Beloppet för denna deposition framgår av Annonsen. Godkännande av ett Bokningserbjudande för Uthyrning som innehåller en säkerhetsdeposition medför automatiskt skapande av en unik konfidentiell identifierare som gör det möjligt för Hyrestagare att indirekt identifieras och knytas till det bankkonto från vilket Uthyrningspriset och säkerhetsdepositionen kommer dras. Denna identifierare utgör ett förhandsgodkännande för direktdebiteringar. Aktören som hanterar säkerhetsdepositionen framgår av avtalet. Den kan hanteras av Click&Boat eller av den Professionella ägaren. Click&Boat kommer inte att kunna hantera en säkerhetsdeposition och ett skadeståndskrav för en Uthyrning när avtalet fastslår att säkerhetsdepositionen hanteras av den Professionella ägaren eller att beloppet som avser säkerhetsdepositionen inte fyllts i och/eller fastslås som noll euro. Hyrestagare åtar sig att ha tillräckliga medel på deras bankkonton för att säkerhetsdepositionen ska kunna dras vid bokningsförfrågan, och att ha tillräckliga medel på detta konto tills Click&Boat har avslutat eventuella skadeståndskrav. Verktyget för hantering av säkerhetsdepositionen lämnas av Click&Boat för att underlätta ekonomiska transaktioner Användare emellan. Ägaren, vars deposition hanteras av Click&Boat, åtar sig att inte kräva en deposition från Hyrestagaren. I händelse av en uthyrning mellan en Professionell Ägare och en Hyrestagare, har Professionella ägare rätt att kräva att Hyrestagaren tillhandahåller en säkerhetsdeposition i form av en check, ett kreditkort eller att debitera deras kredit- eller bankkort med det belopp som framgår av Annonsen. Click&Boat kan under inga förhållanden hållas ansvarig när det saknas tillräckliga medel på Hyrestagarens bankkonto när säkerhetsdepositionen dras från detta konto, eller när det föreligger oenighet mellan Ägare och Hyrestagare såvitt avser huruvida säkerhetsdepositionen ska betalas eller inte. Användare förstår och godtar att Click&Boat inte kan åläggas skyldigheten att agera som medlare eller skiljeman i händelse av en tvist, oavsett slag, mellan Användare. Inom tjugofyra (24) timmar efter utgången av Uthyrningen, kan Ägare be Click&Boat att registrera ett skadeståndskrav om de uppfattar eventuell skada på deras Båt som inte omfattades av Inventeringshandlingen som upprättats efter användning. Den här perioden kan i undantagsfall förlängas i händelse av icke-synlig skada, vid inlämning av formella bevis som styrker att skadan kan tillskrivas Hyrestagaren. Denna begäran måste göras direkt från Sajten och åtföljas av Hyresavtalet som undertecknats av var och en av parterna till avtalet, Inventering innan och efter användning som undertecknats av Hyrestagare, och bilder eller videor (daterade) av skadan eller andra eventuella bevis. För det all Inventering före och efter användning inte undertecknats av Hyrestagare, förbehåller sig Click&Boat rätten att, efter granskning av filen, registrera ett skadeståndskrav och förfoga över säkerhetsdepositionen. Ägare åtar sig att lämna samtliga handlingar som begärts av Click&Boat vid behandling av filen och att välja det mest skäliga kostnadsförslaget för reparationerna. Click&Boat kan komma att kräva att Ägaren lämnar två motsägande kostnadsförslag för att säkerställa att reparationskostnaderna beräknats på ett riktigt sätt. Click&Boat återbetalar endast beloppet i säkerhetsdepositionen till Ägaren vid inlämning av slutfaktura eller en proformafaktura, såvida inte bägge parter överenskommer om annat. Det preciseras att bankavgifter som avser inkassering och betalning av hela eller delar av säkerhetsdepositionen bärs av Ägaren och dras från beloppet som betalats. Click&Boat åtar sig att utreda skadeståndskravet som anförts av Ägaren inom rimlig tid efter mottagande av mejl om sådant krav. Eventuella tvister mellan Ägare och Hyrestagare, i synnerhet med avseende på förekomsten och/eller tillskrivande av skadan och/eller ersättningsbeloppet måste lämnas till behöriga domstolar. Hyrestagaren kan, under särskilda förhållanden, välja alternativet för återbetalning av säkerhetsdeposition som erbjuds av Click&Boat. I detta fallet ska klausuler och undantag som hänför sig till alternativet vara tillämpliga. 5.7. Användargranskning Samtliga Användare får granska andra Användare med vilka de har ingått ett Hyres- eller Medseglingsavtal genom att skriva en kommentar och/eller genom ett betygssystem. Enbart Hyres- och/eller Medseglingsavtal som faktiskt har ingåtts medför en rätt att publicera en recension. Kommentaren och betyget publiceras på den berörda Användarens offentliga profil. Ägares Annonser rankas i enlighet med kommentarers och/eller noteringars kvalitet, bokningsfrekvens och hur snabbt Ägare svarar. Användare kan inte själva radera en kommentar som skrivits av en annan Användare. De har emellertid rätt att svara på kommentarer. Användare kan även informera Click&Boat om eventuella kommentarer som strider mot dessa användarvillkor genom att använda vårt kontaktformulär i vårt hjälpcenter. Click&Boat förbehåller sig rätten att radera eventuella kommentarer som strider mot gällande bestämmelser (om de är rasistiska, diskriminerande, oförenliga med gott uppförande eller allmän ordning, och så vidare) enligt eget gottfinnande och att radera konton som tillhör eventuella Användare som upprepade gånger postar olämpliga kommentarer. 6. Parternas skyldigheter 6.1. Användares skyldigheter Användare åtar sig att: - använda Sajten och Tjänsten i enlighet med dessa AA och gällande rätt, - lämna sanningsenlig, lagenlig, objektiv och laglig information med efterlevande av gällande rätt (utan att tillgripa förolämpningar, uppmaning till hat, rasism och så vidare), - handla i god tro såvitt avser användning av Tjänsten och Sajten, - endast ha ett Användarkonto och att inte öppna ett Användarkonto för någon annan än sig själva, - endast använda sina Användarkonton för personligt bruk varvid samtliga åtgärder som vidtas från deras Användarkonto ska anses ha vidtagits av dem, - regelbundet uppdatera sin information genom att logga in på sina Användarkonton, - underlåta att överföra sitt Användarkonto till en tredje part eller en annan Användare, - hålla åtkomstkoder till deras Användarkonto konfidentiella, - när som helst kunna styrka att de innehar de diplom och/eller kvalifikationer som anges i deras yacht-CV, - rätta sig efter gällande administrativa- samt hälsomässiga formaliteter (i synnerhet vid segling utanför Frankrike), - vid Startdatum upprätta samt underteckna ett Hyres- eller Medseglingsavtal inklusive en Inventering innan användning i närvaro av bägge parter, - vid slutdatum underteckna Hyres- eller Medseglingsavtalet, eller vid datumet för Båtens återlämning i händelse av försening, en Inventering efter användning som ska genomföras i närvaro av bägge parter. Hyrestagaren kan uttrycka eventuella förbehåll skriftligen på Hyres- eller Medseglingsavtalet vid tidpunkten för genomförande av Inventeringen. Samtliga Användare är ansvariga för att arkivera informationen som kan granskas på Sajten på en minnesenhet som är separat från Sajten och som de kan behöva för att lämna bevis, för redovisningsändamål, och så vidare. Click&Boat kommer emellertid att göra olika versioner av AA som uppstått sedan skapande av deras Användarkonton tillgängliga för Användare på Sajten. 6.1.1 Ägares specifika skyldigheter Ägare åtar sig att: - när som helst kunna styrka att de är Ägare till Båtar, - de på ett lämpligt sätt deklarerat och/eller registrerat sina Båtar hos lämpliga myndigheter, - endast erbjuder bokningar av Båtar som är lämpligen utrustade och underhållna, som genomgått lämpliga tekniska inspektioner, som har den säkerhetsutrustning som är lämplig beroende på seglingskategori, har uppdaterad utrustning och som genomgått regelbundet underhåll, - där så är nödvändigt, tillhandahålla Hyrestagare samt myndigheter med det Speciella verifikationsregistret i händelse av en inspektion, - ha tecknat en försäkring (juridisk ansvarsförsäkring eller samtliga risker) och att upprätthålla dess giltighet genom deras Annonsers hela publiceringsperiod, i enlighet med villkoren i artikel 5.4, samt att kunna redovisa ett giltigt försäkringsintyg på Click&Boat och/eller Hyrestagarens första begäran, - verifiera Hyrestagares identiteter innan undertecknande av ett Hyresavtal, - kontrollera att bankkortet som används för att betala för Hyres- och/eller Medseglingsavtalet tillhör Hyrestagare vid tidpunkten då tas i besittning, - verifiera att Hyrestagare har de diplom och/eller kvalifikationer som framgår av deras yacht-CV:ar och som krävs för att segla Båten, - kontrollera att namnet som framgår av Hyres- eller Medseglingsavtalet matchar de ID-handlingar som redovisats av Hyrestagare, såväl som bankkortet som används för att betala för Hyres- eller Medseglingsavtalet som redovisas på Startdatum, - informera Hyrestagare i Annonsen och/eller Hyres- eller Medseglingsavtalet om eventuellt skydd som inte omfattas av deras försäkringar, - till Click & Boat lämna hyresavtalet som undertecknats av bägge parter, samt andra eventuella handlingar som gör det möjligt för Click & Boat att svara på ett förfarande om betalningsinställelse som startats av Hyrestagare med deras banker. Click & Boat kan begära att Ägare återbetalar hyresbeloppet i sin helhet om de inte kan tillhandahålla dessa handlingar Ägare godtar och åtar sig att uppfylla sina sociala- och skattskyldigheter i förhållande till behöriga förvaltningsmyndigheter enlighet med deras status. Ägare förstår att Click&Boat inte är skyldig att ge råd och att de inte kan hålla Click&Boat ansvariga i detta avseende. Ägare måste tillhandahålla Hyrestagare med en faktura för Ägarpriset vid deras första begäran. Professionella ägare åtar sig också att inte avleda och/eller förleda Användare från Tjänsten och att inte ingå i Hyres- och/eller Medseglingsavtal direkt med dem, annat än genom bokningar på Sajten. 6.1.2. Hyrestagares specifika skyldigheter Hyrestagare åtar sig att: - att i förekommande fall hålla beloppet för säkerhetsdepositionen på sina bankkonton från och med dagen för Bokningserbjudandet till och med 24 timmar efter utgången av Uthyrningen, - äga bankkortet som används för att boka Båten, - innan undertecknande av Hyresavtalet kontrollera Båtens skick, giltigheten av eventuella tekniska inspektioner, och närvaron ombord av uppdaterad utrustning och säkerhetsutrustning som är lämplig i förhållande till Båtens seglingskategori, - om så är nödvändigt granska det Speciella verifikationsregistret, - via deras Användarkonton mindre än två timmar efter ikraftträdandet av Hyres- och /eller Seglingsavtalet meddela Click&Boat om eventuell tvist/oenighet som avser Annonsen och/eller Båten, för att göra anspråk på spärrning av betalningen under den tid det tar berörda Användare att avboka bokningen i enlighet med villkoren som följer av artikel 7, eller att fortsätta med den, - betala samtliga böter de har ådragit sig under Uthyrningen på Ägarens första begäran, - inneha de diplom, licenser och/eller kvalifikationer som hänför sig till Båten och navigeringsplanen, - dyka upp på den tid som bestämts för Bokningen för att träffa Ägaren eller hans eller hennes företrädare, - att underteckna avtalet vid Check-in och att ta hand om Båten - att enbart låta det antal personer som motsvarar Båtens säkerhetsutrustning gå ombord på båten, inklusive skeppare - använda båten på ett ansvarsfullt sätt för fritidsbåtliv, i enlighet med gällande sjöfarts- och tullagstiftning med uteslutande av eventuell kommersiell-, yrkesfiske-, transport-, bogserings- eller annan verksamhet, - inte vara medicinskt oförmögen att navigera/köra båten - återlämna båten till Ägaren med all tillhörande utrustning i samma skick som när Uthyrningen började, i ett rent och lämpligt skick, inom fastställd deadline, - återlämna Båten med samma bränslenivå som den hade under överlämnandet, såvida inte något annat bestäms under Check-in med Ägaren - återlämna Båten till dess avgångshamn, såvida inte annat överenskoms skriftligen av Ägaren - Hyrestagare godtar och åtar sig att respektera sina sociala- och skattskyldigheter i enlighet med deras status. Click&Boat tillhandahåller, i detta syfte, elektroniska länkar som är åtkomliga från Användarkonton till de olika administrations-webbsidorna för att göra det möjligt för Hyrestagare att följa dessa skyldigheter om så behövs. Hyrestagare förstår att Click&Boat inte är skyldigt att ge råd och att de inte kan hålla Click&Boat ansvarigt i detta avseende.

Stäng